0 av 0 för ""

Elever i skola

Projektet D.O.T banar väg för ungdomsinflytande i hållbara stadsbyggnadsprojekt

Publicerad: 2024-06-12

Sweco stärker sitt engagemang för att inkludera ungdomar i utvecklingen av hållbara städer genom innovativa forskningsprojekt och praktiska initiativ. Med stöd av Vinnova utforskar Sweco tillsammans med Trafikkontoret, Vestre, KTH och Sticky Beat hur tonåringars idéer kan forma framtidens offentliga rum.

Med barnkonventionen som utgångspunkt, och tonåringar som en särskilt viktig demografisk grupp, arbetar Sweco för att göra unga människors röster hörda i planeringen av våra städer och samhällen genom att integrera deras perspektiv i stadsbyggnadsprocesser. Swecos experter inom landskapsarkitektur, samhällsplanering och sociala konsekvensanalyser har visat att ungdomsinflytande inte bara är möjligt utan även önskvärt för att skapa socialt resilienta och hållbara städer.

Inkludering av unga i omställningen till hållbara städer

Sweco Architects har tidigare utvecklat metoder för att aktivt inkludera ungdomar i stadsbyggnadsprocesser, där arkitekter fungerar som processledare och tolkar ungdomars idéer. Ett exempel på detta arbete är Varma platser-metoden som presenterades under H22 City Expo i Helsingborg. Här arbetade ungdomar sida vid sida med Swecos arkitekter Helena Friberg Ruge, Emelie Romé och Stefania Dinea för att utforma två unika platser i staden. Genom att anpassa designdialogen och integrera pedagogiska inslag som återbruk, 3D-print och växtplantering, skapades ett meningsfullt engagemang hos ungdomarna.

– Att vi lyckas förmedla framtidshopp till nya generationer och inspirera dem till delaktighet i stadsbyggnadsfrågor är en förutsättning för social resiliens och viljan att bidra till den gröna omställningen, säger Helena Friberg Ruge.

Sweco tilldelas forskningsanslag från Vinnova

För att ta tillvara de erfarenheter som gjordes och de nätverk som skapades under H22, tog Helena Friberg Ruge initiativ till att söka forskningsmedel från Vinnova tillsammans med KTH, Trafikkontoret Stockholms stad, Sticky Beat och Vestre vilket ledde till ett forskningsanslag på 4,8 miljoner kronor för projektet Rum för unga i staden / Designing Outdoors with Teens (D.O.T.). Projektet syftar till att utveckla ny kunskap, evidens och metoder för att öka tonåringars delaktighet i stadsbyggnadsfrågor. Under de kommande två åren kommer D.O.T. bland annat att utforska vilka funktioner och egenskaper tonåringar önskar i utomhusmiljöer och offentliga rum.

Stötta, inspirera och lyssna mellan raderna

Swecos team, bestående av specialister från olika discipliner, kommer att arbeta tvärvetenskapligt för att förstå och implementera ungdomars behov och idéer. Projektet kommer även att undersöka hur ungdomar föredrar att kommunicera sina tankar till beslutsfattare, något som redan har testats genom en samskapande process med över 200 gymnasieelever.

Helena Friberg Ruge, en av Swecos arkitekter och specialist inom socialt hållbar stadsutveckling, betonar vikten av att deltagarna får känna att deras idéer är värdefulla och att de har möjlighet att påverka.

– Framförallt har vi lyssnat, säger Helena Friberg Ruge – på det väntade och det oväntade, det uttalade och mellan raderna. Till varje enskild elev har vi försökt förmedla att tonåringar får ta plats, uttrycka sina visioner och påverka beslutsfattare.

När projektet avslutas sommaren 2025 kommer resultaten att presenteras i en vetenskaplig rapport och genom nya digitala verktyg som underlättar dialogen mellan ungdomar, planerare och beslutsfattare. Swecos arbete med ungdomsinflytande i stadsbyggnadsprocesser visar på ett konkret sätt hur man kan skapa mer inkluderande och hållbara städer för framtiden.

Kontakt: helena.fribergruge@sweco.se