0 av 0 för ""

Regionala åtgärder krävs för att förebygga vattenbrist i Sverige

Under de senaste åren har det uppmärksammats att vi oftare får vattenbrist och torka i delar av Sverige. Sweco har under våren, på uppdrag av Nationella expertrådet för klimatanpassning, sammanställt en rapport kring hur torka och vattenbrist kan hanteras.

Kommuner, länsstyrelser och olika typer av verksamhetsutövare har intervjuats för att se vilka konsekvenser vattenbrist och torka har medfört för dem och vilka åtgärder de skulle vilja se i framtiden.

– En av de viktigaste slutsatserna i rapporten är att det behövs olika typer av åtgärder eller kombinationer av åtgärder runt om i Sverige. Åtgärderna kan exempelvis vara fysiska, organisatoriska, juridiska eller kunskapshöjande, säger Lars Grahn som är uppdragsledare på Sweco.

En annan viktig slutsats är att ansvaret för att hantera vattenbrist och torka ligger på flera olika nivåer och myndigheter. Det finns därmed ingen tydlighet i exempelvis hur vatten skall fördelas när det uppstår vattenbrist.

– Det behövs ett helhetsperspektiv och en långsiktig planering för att hantera vattenbrist och torka i framtiden. I många kommuner är dricksvattenförsörjningen redan mycket ansträngd under sommarmånaderna och marginalerna för att klara vattenbristsituationer är små, säger Lars Grahn.

Vattenbrist och torka kräver kostsamma åtgärder som exempelvis utbyggd vattenförsörjning, uteblivna skördar inom jordbruket och lägre produktion i industrin samtidigt som skadekostnaderna ökar efter bränder. Även naturmiljön tar skada av längre torrperioder och lägre flöden i vattendrag med fler skadedjursangrepp och negativ påverkan på flora och fauna som följd.

I framtiden förväntas nederbörden öka i mellersta och norra Sverige samtidigt som den kan minska i södra och särskilt sydöstra Sverige. Om medeltemperaturen fortsätter att stiga kommer vi också att se en ökad avdunstning med följden att fler regioner i Sverige kan få bekymmer med vattenbrist och torka i framtiden.

– Vi kommer att behöva anpassa många delar av vårt samhälle till det förändrade klimatet med varierande typer av åtgärder i olika branscher och i olika delar av landet. Det kan handla om att magasinera vatten i sjöar, minska läckage i dricksvattennätet eller skapa effektivare vattenanvändning inom jordbruk och industri. Som ett nästa steg föreslår vi att en analys utförs kring vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva att genomföra inom ett par olika avrinningsområden i Sverige, säger Lars Grahn.

För mer information, kontakta:
Lars Grahn, lars.grahn@sweco.se 

Rapporten och bilagor hittar du här:

Erfarenheter av vattenbrist

Bilaga 1a
Bilaga 1b
Bilaga 1c
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5