0 av 0 för ""

Så fortlöper arbetet i regeringens samverkansgrupp för smarta städer

Sedan hösten 2016 är Ulf Ranhagen, chefsarkitekt på Sweco och senior professor, ledamot i regeringens samverkansgrupp för smarta städer. De fem samverkansgrupperna har som uppgift att identifiera utmaningar och möjligheter för innovation och nya jobb inom respektive område. Vi träffar Ulf som berättar om hur arbetet har fortlöpt sedan starten inom smarta städer-gruppen.

Hej Ulf, hur har arbetet gått sedan ni startade i höstas?

Det har varit ett intensivt arbete och vi har samarbetat med flera departement. För att underlätta arbetet har vi delat upp oss i arbetsgrupper, där min grupp har fokuserat på digitaliseringen av samhälsbyggnadsprocessen. De andra har jobbat med gröna affärsmodeller, öppen data, effektivt nyttjande av bebyggelse samt skapandet av en plattform för att samla bra exempel kring smarta städer.

Din arbetsgrupp har tagit fram en rapport om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen, vad innebär den?

I rapporten ”Samverkansprogram Smarta Städer – Digitalisering av planprocessen” har vi kartlagt pågående digitaliseringsprojekt i samhällsbyggnadsprocessen, var det finns glapp och vad vi behöver göra. Trots att digitaliseringen har pågått i 30 år är det fortfarande stor del av informationen inom samhällsbyggnadsprocessen som är analog. För att nå målen om en digital samhällsbyggnadsprocess krävs det att alla involverade aktörer har tillgång till information som är relevant för olika processkeden. Vi ser att en samordning och standardisering av processen kring informationsflödet för grundläggande data och modellbaserad information är nödvändig. Rapporten visar både på de hindren samt föreslår åtgärder för att nå målet.

Hur påverkas Sweco av en digitaliserad samhällsbyggnads- och planprocess?

Digitaliseringen påverkar alla. Jag tycker att det är viktigt att påpeka att Sweco både påverkas men också är med och påverkar, främst i projekt men också genom att vi deltar i branschsamverkan och nu även i två av regeringens samverkansgrupper. Rapporten visar även en kartläggning av pågående initiativ, där Sweco deltar vilket visar att vi är med och påverkar med kunskap och kreativitet.

Om Sweco, som rapporten föreslår, i ökad utsträckning digitaliserar och tillgängliggör information, metoder, idéer, förslag och lösningar medför det att våra egna processer blir smidigare. Även kvaliteten i dialogen med medverkande kan förbättras då vi med de digitala verktygen kan visualisera, bedöma och utvärdera konsekvenser under processens gång.

Hur ser du på framtida utmaningar och möjligheter?

En av de största utmaningarna är att implementera de råd som ges i rapporten och införliva det i arbetsprocesserna. Vi är också beroende av att offentliga aktörer på statlig, regional och kommunal nivå driver på och skapar förutsättningar för arbetet i uppdragen. Rapporten har redan spridits och bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar att förslagen i rapporten ligger i linje med det arbete som departementet driver i dessa frågor. Jag hoppas att vi kommer kunna initiera testbäddar, där både mindre och stora kommuner får möjlighet att utveckla demoexempel som kan inspirera andra. Alla i samhället behöver samverka för att digitaliseringen ska bli en positiv kraft för ett hållbart samhälle. 

Samverkansgrupperna kommer att fortsätta sitt arbete fram till våren 2018.

Läs rapporten här

*Informations- och kommunikationsteknik, intelligenta transportsystem och internet of things.