0 av 0 för ""

Så ska Göteborg skyddas mot stigande havsnivåer

Sweco fick i uppdrag att undersöka olika alternativ för att skydda Göteborgs vattennära bebyggelse från att översvämmas vid stigande havsnivåer. Undersökningen visar att storbarriärer vid Älvsborgsbron och Kungälv troligen är det mest lönsamma alternativet.

Göteborg är en av de städer i Sverige som drabbats hårt av översvämningar under det senaste decenniet. Stigande havsnivåer i kombination med kraftiga regnoväder ökar risken ytterligare.

En storskalig lösning skulle skydda stora områden utan att stadens inre vattenvägar påverkas och att man även i framtiden kan bygga nära vattnet.

Ett alternativ till storbarriärer är att bygga mindre barriärer där Säveån, Stora hamnkanalen, Vallgraven och Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv. Här presenterar undersökningen en kombination av lyftportar och traditionella slussportar tillsammans med pumpstationer för att kunna reglera vattennivån i de mindre vattendragen. Barriärerna behöver även kombineras med höjda kajkanter.

Båda alternativen beräknas kosta i storleksordningen 10 miljarder kronor och ta 15-30 år att genomföra.

– Även alternativet med mindre barriärer för skydd mot Göta älv säkrar ett relativt stort område, men det innebär att känslan av vattenkontakt mot älven minskar rejält. Därför kommer vår undersökning fram till att en storskalig lösning är att föredra, säger Mats Andreasson, uppdragsansvarig på Sweco.

Swecos undersökning är beställd av Göteborgs stad och slutrapporten ska levereras i januari 2014. Det pågår även ett arbete med simulering av olika översvämningsscenarion i en nyligen lanserad hydromodell. Detta arbete ska vara klart till hösten 2014.

– Jag räknar med att staden kan fatta ett inriktningsbeslut i slutet av 2014 vilken typ av skydd som är mest lämpligt för Göteborg, säger Ulf Moback på Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor.

Bildtext: Maeslantbarriären i Holland, ett exempel på hur storbarriärer vid Älvsborgsbron och Kungälv i Göteborg skulle kunna se ut.

Mats Andreasson, Uppdragsansvarig, mats.h.andreasson@sweco.se, telefon:+4631627664