0 av 0 för ""

Så skyddar Sweco Göteborg mot översvämningar

Sweco får uppdraget att utforma två yttre skyddsportar för att skydda Göteborg mot översvämningar och stigande hav. Uppdragsgivare är Göteborgs stads stadsbyggnadskontor. Göteborg är första staden i Skandinavien, som planerar att bygga yttre skyddsvallar för att skydda en hel stad.

Göteborg har drabbats hårt av översvämningar det senaste decenniet. Stigande havsnivåer i kombination med kraftiga regnoväder ökar risken ytterligare.

– Intensiva skyfall kan ha stora konsekvenser för städer. Det har vi sett inte minst i New Orleans och New York. I och med ett förändrat klimat och de extrema oväder som det kan medföra ökar behovet av ett ordentligt och pålitligt skydd. Genom att bygga två yttre skyddsportar i Göta älv minskar Göteborgs sårbarhet vid extrema väderförhållanden, säger Mats Andréasson, projektansvarig vid Sweco.

Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har gett Sweco i uppdrag att ta fram en förstudie för hur yttre skyddsportar kan utformas för att skydda Göteborg mot översvämningar. Portarna ska byggas i Göta älv, en uppströms vid Jordfallsbron och en nedströms vid Älvsborgsbron. Swecos uppdrag är att ta fram den lämpligaste lösningen för bygget samt bedöma kostnaderna för utformning, konstruktion och långsiktigt underhåll. Kostnaden beräknas till mellan 10 och 20 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär kostnaden för att bygga Västlänken.

Sweco har även tidigare haft i uppdrag att undersöka hur man bäst kan skydda Göteborgs vattennära bebyggelse från översvämningar. Ett alternativ var att bygga mindre barriärer där Säveån, Stora hamnkanalen, Vallgraven och Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv. Mindre skydd kan behöva tas fram för de mest utsatta delarna under planeringstiden för de yttre skyddsvallarna.

– Mindre barriärer minskar dock rejält känslan av vattenkontakt mot älven. Därför kom vår undersökning fram till att storbarriärer vid Älvsborgsbron och Kungälv är det mest lönsamma alternativet. En storskalig lösning skyddar stora områden utan att stadens inre vattenvägar påverkas och innebär att man också i framtiden kan bygga nära vattnet, säger Mats Andréasson.

Projektet startade i september med slutredovisning innan årsskiftet. Även Swecos arkitekter och anläggningsexperter medverkar i projektet.

Relaterade artiklar

Här vill experten stänga havet ute (Göteborgs-Posten)

Översvämning lika dyrt som Västlänken (Göteborgs-Posten)

Mats Andreasson, mats.h.andreasson@sweco.se Telefon:+4631627664