0 av 0 för ""

Samarbete och expertis i fokus när Uddevalla utreder översvämningsskydd

Uddevalla har under flera års tid haft problem med översvämningar kring Bäveån till följd av stigande havsnivåer och skyfall. För att framtidssäkra staden och rädda de attraktiva miljöerna längs vattnet har man nu utrett hur en kajpromenad med översvämningsskydd kan byggas, ett arbete som har innehållit en rad utmaningar.

– Uddevalla är låglänt och drabbas av översvämningar flera gånger om året. Det vi vill uppnå med projektet är att skydda staden och samtidigt utveckla Uddevalla och skapa en attraktiv miljö med mötesplatser för våra invånare, säger Christine Gunnarsson som är en av två projektledare på Uddevalla kommun.

Sweco har arbetat i projektet sedan 2018, bland annat med utredning av lämpliga skyddsnivåer, skyfalls- och grundvattenutredningar, konstruktion av översvämningsskydden och kajerna. Janette Jönsson är uppdragsledare på Sweco och berättar mer om utmaningarna med uppdraget.

– Ett översvämningsskydd hindrar havet från att ta sig in i staden, men det kapslar samtidigt in vattnet som kommer från skyfall. I framtiden kommer vi att se mer av både skyfall och stigande havsnivåer, vilket innebär att staden måste skyddas från två håll. Det kräver mycket planering när det gäller placering av översvämningsskyddet, skyfallsöppningar i skydden, planering av pumpstationer och det kommer innebära omläggning av alla typer av ledningar. Samtidigt är stora delar av området byggt på fyllnadsmassor och det finns stora stabilitets- och sättningsproblem, vilket gör det svårt att bygga anläggningar både under och över mark.

Under utredningsfasen har fakta sammanställts om hur mycket skyfallsvatten och dagvatten man kan förvänta sig och vilka konsekvenserna blir, samtidigt som nivån på översvämningsskyddet har beräknats utifrån den förväntade höjningen av havsnivån och anläggningarnas livslängd.

– Vi vill inte bygga alltför högt redan idag, så att staden hamnar bakom en mur. Istället vill vi skapa ett flexibelt skydd som kan anpassas efter hand, säger Christine Gunnarsson.

Expertis inom en mängd olika områden arbetar i det stora projektet, och ett flertal processer löper parallellt, något som kräver god samordning och kommunikation.

– Det har varit väldigt viktigt för oss att ha en gemensam målbild som vi har fortsatt prata om genom hela utredningsarbetet så att alla vet vart vi är på väg. Det är många olika teknikområden inblandade och jag har stor respekt för Janettes arbete med att lyckas samordna allt, säger Jonas Sand, projektledare på Uddevalla kommun.

–  Experter med mycket hög kompetens har arbetat i det här uppdraget och de har haft en stor frihet att lösa de problem som vi står inför, men samtidigt måste alla lösningar fungera ihop, och då är målbilden som kommunen satt upp en viktig ram i arbetet. Samarbetet har fungerat väldigt bra mellan Sweco och kommunen och även med Sydväst och Bohusgeo som också arbetar i projektet med gestaltning och geoteknik. Arbetet har varit prestigelöst och vi har upplevt ett stort engagemang från alla parter för projektet, säger Janette Jönsson.

– Det som till en början kändes som en lång rad stora utmaningar har nu blivit till en fungerande lösning och jag känner mig väldigt stolt över resultaten. Det har varit ett lagarbete och jag är glad att få ha varit delaktig hela vägen till målet, säger Jonas Sand.

Härnäst börjar arbetet med att söka de tillstånd som åtgärderna kräver och projektgruppen hoppas få arbeta vidare med de lösningar som har tagits fram.

– Tänk att få besöka Uddevalla om 20 år och få se våra lösningar på plats och få känna att vi har varit del i att skapa en attraktiv stadsmiljö där människor kan få njuta av närheten till vattnet, säger Janette Jönsson.

Läs mer och ta del av rapporten här:
https://www.uddevalla.se/kajpromenad

För mer information, kontakta:
Janette Jönsson, uppdragsledare, janette.jonsson@sweco.se

utsikt770x380.jpg

VY Museibryggan770x380.jpgVisualiseringar av Sydväst

Läs mer om några av de samarbeten som gör att 1+1 blir 3 och resulterar i hållbara och smarta lösningar som gör livet säkrare, enklare och bättre!

Vill du jobba med projekt som gör skillnad? Gå till våra karriärsidor för att ta reda på mer!