0 av 0 för ""

Skärpta krav för industrier och företag med miljöfarlig verksamhet genom det nya Industriemissionsdirektivet (IED)

Nytt direktiv ställer nya krav och Sweco belyser konsekvenserna för industrier och andra verksamheter så som förbränningsanläggningar och verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel.

Med det nya Industriemissionsdirektivet (IED) skärps kraven på industrier och andra miljöfarliga verksamheter gällande deras miljöpåverkan och rapportering. Bestämmelserna trädde i kraft under 2013 och nya branschspecifika krav (BAT-slutsatser) utarbetas och införs löpande. Dessa baseras på referensdokument om Bästa tillgängliga teknik (BREF-dokument). 

Detta innebär att berörda verksamheter bland annat kommer behöva se över de nya kravens efterlevnad, ta till eventuella åtgärder, anpassa rapportering, ansöka om dispenser, samla underlag för miljötillståndsprövning och villkorutformning samt presentera statusrapporter gällande förorening av mark och grundvatten.

Sweco har en gedigen kunskap och erfarenhet att hantera just dessa problemställningar. Redan nu har Sweco på uppdrag av bland annat LKAB utrett och preciserat de krav som ställs på deras verksamheter och även hjälpt kunder att hantera nya krav på statusrapporter för föroreningar i mark och grundvatten. Dessutom har IED utbildningar genomförts både i form av mer allmänna utbildningar till företagsanpassade seminarier om hur kraven som följer av IED mer specifikt påverkar verksamheter där strategiska val diskuterats. Sweco stöttar även Avfall Sverige i arbetet med att påverka utformningen och innehållet i kommande BAT-slutsatser för avfallsförbränning och avfallsbehandling.

I Sverige berörs ca 1100 stora miljöfarliga verksamheter, samt förbränningsanläggningar och verksamheter som hanterar organiska lösningsmedel.