0 av 0 för ""

Summering av elmarknadsåret 2017 och inblick i 2018

Elmarknadsåret 2017 har bjudit på ett markant lägre elpris än snittpriset för 2000-talets första 17 år. Samtidigt som produktionen av svensk kärn-, vatten- och värmekraft varit tämligen normala 2017, har såväl vind- som solkraftproduktionen varit den största någonsin på årsbasis. För 2018 talar mycket för en hög svensk elproduktion och prispress, men långsiktigt pekar elpristrenden uppåt.

  • I Stockholm var genomsnittspriset 2017 30 öre/kWh, att jämföra med snittpriset 2001-2017 på 33 öre/kWh.
  • Elexporten från Sverige blev höga 19 TWh, den näst högsta någonsin.
  • Den svenska vindkraftsproduktionen 2017 blev 18 TWh, att jämföra med tidigare rekordnotering på 16 TWh.
  • Svensk solelsproduktion ökar dramatiskt, men står fortfarande bara för några få promille av Sveriges elproduktion.
  • Vatten- och kärnkraften stod för 40-45 % av den samlade elproduktionen 2017 vardera.

Elpriserna har varit uppåtgående de sista två åren, från bottennoteringen 2015. Marknaden tror att elpriserna kommer fortsätta stiga framöver vilket illustreras i figur 1. Förklaringen till den stigande elpristrenden är att det svenska elsystemet är väl sammankopplat med omgivande länder och därmed styrs också de svenska elpriserna till stor del av utvecklingen i dessa länder. Elproduktionen i Europa domineras fortfarande av el från fossila bränslen som stigit i pris dramatiskt under 2016 och 2017, vilket är en viktig förklaring till det trendbrott vi sett i elprisutvecklingen de senaste två åren.

Figur 1. Historiska elpriser och terminspriser för el kommande 10 år.

Källa: Montel

Elnätskostnader och energiskatt ökar

Det är inte bara elpriserna som börjat vända uppåt, utan även elnätkostnader och energiskatt på el ökar. Energiskatt på el var i början av 2017 29,5 öre/kWh. Den 1/1-2018 höjs energiskatten på el till 33,1 öre/kWh. 2017 ökade även elnätkostnaden, som snitt av alla kommuner, med 7,4 % jämfört med 2016, och elnätkostnaderna väntas fortsätta öka. Samtidigt har elterminspriserna som ligger till grund för fastprisavtal stigit med 3-4 öre/kWh under året. Sammantaget innebär detta att landets flesta elanvändare har fått över 10 öre/kWh högre elkostnader under 2017 exklusive moms. För en villa som använder 20 000 kWh/år, innebär detta en ökad elkostnad på över 2 500 kr/år inklusive moms.

Blickar framåt mot elåret 2018

Mycket talar för en hög svensk elproduktion för år 2018, och det är sannolikt att den svenska elproduktionen 2018 blir den högsta någonsin. Det byggs fortsatt mycket vindkraft i Sverige och 2017 års vindkraftsproduktionsrekord kan vara utraderat redan om ett år. Även vattenkraftsproduktionen ser ut att bli hög 2018, med ovanligt välfyllda vattenmagasin och mycket snö och markvatten, vilket borgar för en kraftig tillrinning i vår/sommar. Nordens största kärnkraftsreaktor, Olkiluoto 3 (1600 MW), planeras tas i kommersiell drift under 2019, vilket kommer göra det svårare för vattenkraftsproducenterna att hålla en hög lönsam produktionsnivå. Det skapar incitament att producera mycket vattenkraft under 2018 för att inte stå med allt för välfyllda vattenmagasin när Olkiluoto 3 tas i drift. Summerat kan detta innebära en tillfällig lättnad för svenska elanvändare med riktigt låga elpriser under sommarhalvåret 2018, men den långsiktiga elpristrenden pekar ändå uppåt. Den uppåtgående trenden späs på ytterligare av nedstängningar av Ringhals 1 och 2 i slutet av 2020 respektive 2019.

Hör Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Sweco, kommentera året som gått.

För ytterligare information kontakta:

Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se