0 av 0 för ""

Anna Hessle under ett solskydd i Kina

Publicerad: 2023-10-09

Svenska projekt förebilder för kinesisk stadsutveckling

Arkitekten Anna Hessle har lång erfarenhet av att arbeta med hållbar stadsutveckling i Kina. Häromveckan föreläste hon i Boao, i provinsen Hainan, om planering av hållbara städer och hur Sweco har applicerat svenska erfarenheter och stadsplaneringsprinciper i projekt utanför Sverige. Vi träffade henne för att få hennes perspektiv på den gröna omställningen i Kina.

Hej Anna! Och välkommen hem! Vad föreläste du om i Boao?

– Tack! Min kollega Ulf Ranhagen och jag blev inbjudna att hålla en utbildning för en stor grupp tjänstemän från olika delar av Hainan kopplat till en expertgranskning av Boao Zero Carbon Demonstration Zone, ett pilotprojekt som ska leda den hållbara utvecklingen i Kina. Vi berättade bland annat om hållbarhetsarbetet i Hammarby sjöstad och i uppföljaren Norra Djurgårdsstaden där Sweco varit involverat i flera olika uppdrag och där Ulf har arbetat med att utveckla ekocykelmodellen. Något som de kinesiska deltagarna var nyfikna på är hur vi lyckats bygga stadsdelar med integrerade urbana system, framför allt där energi, vatten och avfall/material ingår i ett kretslopp och hur vi på så sätt lyckats sänka koldioxidutsläppen. Vi visade även hur vi applicerat lösningarna till några av våra kinesiska projekt, från Caofeidian Eco City för mer än 15 år sedan till det nu pågående projektet Jinan North.

Vad händer i Hainan Boao Zero Carbon Demonstration Zone?

– Det är ett i Kina ledande pilotprojekt där man visar upp olika hållbara energilösningar som är i framkant. Till konferensen bjöds internationell och inhemsk expertis in, för att evaluera vad området uppnått hittills och hur det står sig ur ett internationellt perspektiv. I Boao, som ofta kallas Kinas motsvarighet till Davos, har fokus varit på att energieffektivisera befintliga byggnader och maximera lokal produktion av förnyelsebar energi. Vi fick en guidad visning av solcellsparker, smarta elnät och ett kontrollcenter med en digital tvilling som speglar hela områdets koldioxidavtryck och energiprestanda i realtid. Det är tekniskt avancerat, och ett bra sätt att utnyttja det redan byggda, men i vår utvärdering såg vi att det finns förbättringsmöjligheter i att utöka systemperspektivet och synergier genom att inkludera fler urbana system och även att få in andra aspekter av hållbarhet, så som det sociala perspektivet.

Anna och Ulf besöker ett pilotprojekt för solenergi i BoaoAnna Hessle och Ulf Ranhagen besöker ett pilotprojekt för solenergi i Boao

Var ligger fokus i Kina framöver när det gäller stadsutveckling?

– Under ett par decennier har man byggt upp en osund ekonomisk modell där man finansierat stadskassorna med hjälp av fastighetssektorn och där bostäder använts som investering och sparande- och inte alltid att bo i, vilket genererat spökstäder. En del av detta bostadsöverskott kommer succesivt ätas upp då det ändå sker en fortsatt stark urbanisering i Kina de kommande åren. Skillnaden nu är att det går långsammare. Man säger sig vilja bygga med mer kvalitet, samt att ekologi- och klimatfrågorna har kommit mer och mer i fokus. Just nu ligger mycket fokus på energieffektivt byggande. Då man pratar ”zero carbon” menar man oftast att en byggnad eller anläggning inte släpper ut någon koldioxid under sin driftstid. Däremot lägger man än så länge inte så stor vikt på materialen och den inbyggda koldioxiden.

Vilka utmaningar finns inom den gröna omställningen?

– De olika kriser man genomgår nu gör att byggandet saktar ner och man fokuserar mer på att omvandla det redan byggda vilket betyder lägre utsläpp. En utmaning är en minskande och samtidigt åldrande befolkning i ett samhälle där det är brukligt att barnen tar hand om sina äldre, där nya boendeformer behöver utforskas. En annan utmaning är cirkulära system. I Kina har man en tendens att snabbt gå in i specifika tekniska lösningar, men det handlar inte bara om teknik utan det gäller att ha människan i centrum och integrera olika perspektiv i designprocessen. I stora drag kan man säga att stadsutvecklingen i Kina präglas av att man vill gå från att vara världens fabrik, vilket skapat allvarliga miljöförstöring och påvra stadsmiljöer, till att man vill bygga städer med en ny slags hållbar tillväxtmotor. Detta kräver en attraktiv blandstad, inte lika monofunktionell och separerad som tidigare.

 Luodian Town utanför Shanghai - en stad med svenskt tema som Sweco ritat och som invigdes redan 2004 Luodian Town –  en stad med svenskt tema som Sweco ritat och som invigdes redan 2004

Vad utmärker Swecos projekt i Kina?

– Vi arbetar med projekt där vi ser att vi kan göra skillnad, ofta med pilotprojekt som visar vägen för resten av landet. Det innebär att hållbarhetsaspekterna får genomslag på en helt annan skala. De projekt vi involverar oss i har hög ambitionsnivå och leder utvecklingen inom grön omställning och minskade utsläpp. Metodiken vi använder är SymbioCity och den innehåller en process och verktygslåda för att involvera lokala aktörer och olika discipliner i ett inkluderande och holistiskt arbetssätt. Eftersom grön omställning ofta handlar om att tänka i nya banor och bryta invanda mönster, efterfrågas vår erfarenhet och förmåga att komma med nya perspektiv och inspirera. Detta kan gälla alla skalor från den stora stadsplanen på flera kvadratkilometer, ner till design av en grupp med byggnader så som i Shanghai Future Office Park. På engelska pratar man ofta om ”liveable cities” vilket översätts till levnadsvänliga städer. Som arkitekter och planerare kan vi lyfta blicken och ha ett helhetsperspektiv och gestalta en attraktiv fysisk miljö som ger till exempel rumsliga, sociala, kulturella värden och som bidrar till en grön ekonomi.

Hur har projekten påverkat utvecklingen?

– Eftersom vi introducerade innovativa planeringsprinciper redan i våra tidiga Kinaprojekt påverkade vi inte bara projektet i sig, utan resultatet spred sig också i kinesiska planerarkretsar, som tog till sig dessa nya innovativa koncept. Det har gjort att våra projekt ger ringar på vattnet utanför själva projekten. Exempelvis har ekostaden Caofeidians hållbarhetsprogram, med ett avancerat indikatorsystem, blivit ett viktigt arbete som fortfarande refereras till. Vi var också tidigt ute i energifrågorna, där vi redan då föreslog hur en stad kunde försörjas nästan helt med hjälp av cirkulära kretslopp och förnyelsebar energi. Nu, 15 år senare, börjar Kina bli mer moget för sådana lösningar och den tekniska utvecklingen går snabbt på transport- och energisidan, men det finns fortfarande många hinder i form av silos eller stuprör. Vi pushar ständigt på för att våra kunder ska gå steget längre och skapa mer cirkulära system. Allt går inte att genomföra nu, så därför måste det vi ritar vara framtidssäkrat, så att möjligheten att uppgradera eller addera nya tekniska lösningar alltid finns där. Något som inte gick förra året kanske går nästa år!

Anna i Shanghai Future Office Park

Några av Swecos projekt i Kina

Caofeidian New Town
En ny ekostad strategiskt belägen vid kusten i södra Tangshan. Staden är centrum för ett nytt kunskapssamhälle i Bohai-regionen med övergripande mål att bli världsledande inom hållbar stadsutveckling. Planeringen är gjord enligt SymbioCity metodiken och är utformad för att främja bland annat hållbara transporter, resilient grönstruktur, energieffektivitet, förnyelsebar energiframställning och minskad klimatpåverkan.

Hainan Future Industry Park
En stadsdel i utkanten av huvudorten Haikou på Hainan med blandade funktioner så som sjukhus, bostäder, skola, kontor, hotell, kommersiella lokaler fördelade på 20 byggnader.  Tillsammans utgör de en gångvänlig klimatresilient stadsdel där byggnaderna utformats med passiva energieffektiva fasader och skuggande grönska, som kapar värmepikarna i det subtropiska klimatet. Effektivisering av konstruktion har varit en integrerad del av designprocessen genom parametrisk design och på så sätt minskar koldioxidavtrycket.

Shanghai Future Office Park
Uppdraget innefattar stadsplan, utformning av byggnader, landskap och inredning för totalt 29 byggnader och cirka 235 000 m2 BTA norr om Shanghai. Hela området har fått en campusliknande karaktär för att främja hälsa, välbefinnande, möten, och interaktion både inne i byggnaderna och i utemiljön. Fokus för byggnadsarkitekturen har varit att utforma fasader som minskar solstrålningen och därmed minskar kylbehovet.  Smarta externa solskydd är skräddarsydda för byggnadens orientering och är utformade för att minska värmeöverskott vilket sänker energiförbrukningen och minskar belastningen på ventilationssystemen. Genom att optimera naturligt ljus och maximera inflödet av naturligt dagsljus minskar beroendet av konstgjord belysning och ökar produktiviteten.

Luoidian New Town
Luodian New Town utanför Shanghai är en stad med svenskt tema där Sweco utformat detaljplaner och gestaltningsprogram, riktlinjer för offentliga platser och gator såsom ett bilfritt stråk genom staden. Hållbarhetsaspekter som var tidigt ute i Kina genom detta projekt inkluderar energisnåla hus, småskalig mänsklig gångvänlig stadsmiljö. Luodian präglas av gröna korridorer som genomkorsar staden med det integrerade kanalsystemet, gång- och cykelvägar och lokalt omhändertagande av dagvatten. Ansvarig arkitekt från Sweco, Ulf Ranhagen, fick i uppgift att sammanfatta konceptet för Sustainable City inför Johannesburgkonferensen 2002, vilket senare utvecklades till SymbioCity.

Jinan North
Ett stadsutvecklingsprojekt där Sweco har en central rådgivarroll och arbetar ihop med lokala aktörer. Planen bygger på ett vinnande förslag som Sweco tog fram 2017 där framförallt Swecos grönblå struktur utgjort grunden för utformningen av hela planområdet på över 700 kvkm. Staden är pilotområde för en ny typ av stad som möjliggör en grön ekonomi. Målet är att utveckla en stad som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar. Idag ligger fokus på den fösta utbyggnadsetappen där Sweco tagit fram ett koncept för ett Urban Living Lab där olika lösningar för att minska utsläppen testas, till exempel hur delningsekonomi kan bli en del av designen, och hur en hållbar livsstil med lågt klimatavtryck kan främjas.

För mer information, kontakta: Anna Hessle, anna.hessle@sweco.se