0 av 0 för ""

Sverige sett med europeiska ögon

Vilka utmaningar står Sverige inför jämfört med övriga Europa? Sweco har tagit fram en rapport där underlag till bland annat dessa frågeställningar finns. Rapporten tillför ett utifrånperspektiv till nationella och regionala diskussioner och används som underlag för att hitta kunskap och eventuella kunskapsluckor utifrån Sveriges strategi för regional tillväxt och attraktionskraft.

Sett ur ett europeiskt perspektiv står Sverige inför en rad utmaningar respektive möjligheter. Genom rapporten kan man utläsa hur Sveriges står sig inom bland annat globalisering, tillgänglighet, kunskap och innovation, IT-användning och attraktivitet och inflyttning. Rapporten visar även olika mönster som uppkommit i Europa under senare tid, som exempelvis hur fördelningen av rikedomar är, var i Europa den ekonomiska tillväxten är koncentrerad och vad det innebär och hur det ekonomiska gapet vidgats mellan länder.

Sweco har tagit fram rapporten tillsammans med det nordiska forskningsinstitutet Nordregio på uppdrag av Tillväxanalys (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser) som fått uppdraget av regeringen. Rapporten ska visa vilka utmaningar Sverige står inför jämfört med övriga Europa. Som utgångspunkt användes ESPON, ett europeiskt program som producerar jämförbar information, fakta och analyser om förutsättningar för utveckling i europeiska regioner och städer.

Läs mer om rapporten här