0 av 0 för ""

Sweco Architects vinner uppdrag om nytt gymnasium i Karlstad

Swecos arkitekter i Karlstad har fått det fortsatta uppdraget att projektera den nya gymnasieskolan Sundsta-Älvkullegymnasiet i Karlstad, för 2000 elever. Två skolor slås samman till en och visionen är att skapa en sammanhållen skolbyggnad där alla kan mötas och lokalerna samnyttjas över dygnets timmar.

För att eleverna vid de befintliga skolorna Älvkullegymnasiet och Sundstagymnasiet skulle slippa slitna och otidsenliga lokaler har Karlstads kommun beslutat om att samordna verksamheten i en ny skolbyggnad. Detta gör man genom att riva vissa delar och bygga till nya. Swecos arkitekter kopplades in redan sommaren 2015 för att då ta fram en programhandling för skolan, ett uppdrag som nu lett vidare till fortsatt förtroende för att projektera färdigt byggnaden.

– Syftet är att skapa en flexibel lärmiljö som svarar upp mot ny pedagogisk inriktning, nytt utbildningsinnehåll och variationer i verksamheten över tid. En samordning skapar dessutom en dynamisk och spännande miljö med möjlighet till ökad integrering, säger Charlotta Andersson, ansvarig arkitekt.

Gymnasiet har ett centralt läge i parken vid vattnet och platsens kvaliteter har varit viktiga utgångpunkter för hur man har valt att utforma byggnaden. Genom att ta tillvara på utblickar och planera för goda förbindelser mellan ute och inne skapas möjlighet till variation av lärmiljöerna, där bryggan kan bli ett klassrum och gården ett bokcafé.

– En grundläggande idé som vi har arbetat med är det sociala stråket, som kan liknas vid en matta som sträcker sig från huvudentrén ner till vattnet och bildar ett stråk både ute och inne. Stråket är också den länk som binder samman befintliga och nya byggnader.  Det fungerar samtidigt som skolans vardagsrum och blir en självklar plats för möten som bidrar till att skapa en levande miljö, säger Charlotta Andersson.

Skolbyggnaden projekteras för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver och beräknas stå klar 2021.

Team: Swecos arkitekter i Karlstad genom Charlotta Andersson tillsammans med Maja Peterson, Lina Forslund och Margareta Diedrichs.