0 av 0 för ""

Kartbild och man på cykel

Publicerad: 2022-12-12

Sweco hjälper Göteborgs stad realisera ny gång- och cykelbro över Göta älv

Göteborgs stadskärna växer med ny gång- och cykelbro över Göta älv som binder ihop Hisingen med centrum. Sweco har fått i uppdrag att ta fram en genomförandestudie för hur bron ska utformas och byggas.

Bron, som förväntas bli ett av de mest använda cykelstråken i Göteborg, ska gå mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj. Projektet ger göteborgarna en ökad möjlighet att resa hållbart och bidrar till stadens mål om att 2050 ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av växthusgaser.

”Att få bidra i denna positiva stadsutveckling av Göteborg, som dessutom möjliggör aktiva vardagsresor bra för både hälsan och miljön, känns fantastiskt,” säger Frida Karlge, regionchef trafik och samhällsplanering väst på Sweco. ”Vi är också väldigt stolta eftersom vi i detta uppdrag visar på Swecos enorma bredd och specialistkunskaper inom hållbar infrastruktur och stadsplanering.”

Swecos uppdrag innefattar bland annat att ta fram underlag för trafikplanering, brokonstruktion, gestaltning, översvämningsskydd, samt vatten-, geoteknik– och miljöutredningar. I uppdraget ingår också underlag för planprocessen, miljöprövning och andra tillstånd som krävs, samt tidplan för byggnationen.

”I ett stadsutvecklingsprojekt som detta är Swecos kompetensbredd väldigt värdefull,” säger Kristian Johansson, tf projektledare vid Trafikkontoret i Göteborg. ”Särskilt i detta skede, som innebär att ta ett helhetsgrepp och att sätta förutsättningarna för ett lyckat genomförande. Att etablera denna gång- och cykelbro är en viktig del i Göteborgs stads målsättning att erbjuda hållbar rörlighet och att förbättra kopplingen över Göta älv för de som bor, vistas och verkar i centrala Göteborg.”

Sweco ska leverera den färdiga genomförandestudien i slutet av 2025. Det sammanlagda ordervärdet är cirka 20 miljoner kronor.

För mer information kontakta:

Åsa Kinell, uppdragsledare trafik och samhällsplanering på Sweco (biträdande uppdragsledare i detta projekt), asa.kinell@sweco.se