0 av 0 för ""

Sweco i projekt som ska minska övergödning i Östersjön

För att bevara viktiga ekosystemtjänster som havet ger är arbetet med att minska övergödning avgörande. Sweco samarbetar med Umeå kommun inom projektet LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten, ett projekt som ska ge friskare sjöar och hav.

Övergödningen i Östersjön är allvarlig och i dagsläget uppfylls inte det nationella miljömålet ”Ingen övergödning”. Projektet LEVA ska minska övergödning av våra sjöar och hav och Sweco arbetar just nu med att kartlägga näringstransport från land till vatten inom Tavelåns avrinningsområde i Västerbottens län.

– Vi ska samla in uppgifter om hur jordbruksmark och betesmark används inom Tavelåns avrinningsområde. Vi kommer sedan att använda uppgifterna för att ta fram en källfördelningsanalys som är ett viktigt verktyg för planering och utformning av kommande åtgärdsarbete, berättar Per Ask, uppdragsledare på Sweco.

– En åtgärd kan till exempel bli att anlägga en fosfordamm eller en våtmark, något som skulle minska näringstransport till vattnet. Anläggande av våtmarker är även positivt ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv då det skapar livsmiljöer för ett stort antal djur- och växtarter, berättar Per.

Åtgärdssamordnare Nina Stenbacka på Umeå kommun betonar vikten av att skapa förutsättningar för lokalt åtgärdsarbete och att fler åtgärder genomförs.

– Det är oerhört viktigt att vi hittar konstruktiva samverkansformer där fler åtgärder mot övergödning kan genomföras. Det är också viktigt att hitta ett arbetssätt där rätt åtgärder utförs på rätt plats, och att arbetet genomförs långsiktigt så att vi kan säkra en positiv utveckling av våra övergödda vattenmiljöer, berättar Nina Stenbacka.

Om du vill veta mer om uppdraget: kontakta Per Ask, uppdragsledare på Sweco i Umeå, per.ask@sweco.se

LEVA finansieras av Havs- och Vattenmyndigheten och har som mål att skapa ett nytt långsiktigt arbetssätt för att genomföra fler åtgärder mot övergödning i sjöar och hav.
Läs mer om projektet LEVA – Lokalt Engagemang för Vatten på Havs och Vattenmyndighetens hemsida.

Källfördelningsanalys är en beskrivning av vilka källor som bidrar med fosfor och kväve till vattenmiljön samt hur stora bidrag som respektive källa står för. Källfördelningsanalysen kartlägger näringstransport från land till vatten och är ett viktigt verktyg för planering av åtgärder för minskad övergödning.