0 av 0 för ""

Sweco moderniserar Sala lasarett

Sweco har tilldelats uppdraget för om- och tillbyggnad av Sala lasarett. Sjukhuset kommer ge plats åt nya medicinska mottagningar, en vårdavdelning samt rehabilitering. Förbättrad tillgänglighet, ökad orienterbarhet samt energieffektivare lösningar blir några av effekterna.

Det är på uppdrag av Region Västmanland som Swecos arkitekter och installationskonsulter har fått uppdraget att modernisera sjukhuset i Sala. Flera byggnader kommer att tas bort och ersättas med en ny som sammanlänkas med huvudbyggnaden. Swecos uppdrag innebär programarbete, gestaltning, modellering samt systemlösningar. 

– Sjukhus är komplexa projekt, där verksamheter med olika fokus och behov ska samordnas. Det är viktigt med en genomtänkt och vacker arkitektur som både understödjer god logistik och gynnar patienter, verksamhet och personal. Att mötas av en varm och harmonisk arkitektur är extra viktigt i vården, säger Swecos arkitekt Linda Tholence.

Sjukhuset kommer ge plats åt flera nya medicinska mottagningar, en vårdavdelning, bårhus samt rehabilitering med bassäng och hälsocenter. Moderniseringen av området kommer innebära förbättrad tillgänglighet och orienterbarhet för patienter, besökare och personal.

Visionen är att skapa en modern och trivsam arbetsplats med välfungerande logistiska flöden, där patienters och anhörigas välbefinnande är i fokus. För att på ett tydligt sätt visualisera sina idéer och för att involvera personal och kunden i ett tidigt skede kommer man att använda sig av VR-teknik. På så sätt skapas en gemensam bild av hur projektet kommer att bli.

Miljökraven är höga med energieffektiva lösningar och integrerade solceller. Totalt omfattar projektet 19 000 kvadratmeter varav 8600 kvadratmeter utgör nybyggnation. 

– Det framarbetade förslaget ska säkerställa att beställarens verksamhet erbjuder ändamålsenliga och robusta lokaler med en god tillgänglighet, säkerhet och kvalitet för länets invånare, stimulerande och säker arbetsmiljö för medarbetarna och ett effektivt nyttjande av tillgängliga resurser. Projektet kommer att genomföras med samarbetsformen partnering, där beställaren påbörjar samarbetet med partneringentreprenören i ett tidigt skede, för att i så stor mån som möjligt dra nytta av de i projektet valda deltagarnas samlade erfarenheter och kunskaper, säger Regionfastigheters projektledare Jan Simonsson.

Det nya sjukhusområdet beräknas stå klart 2021.

 

För mer information kontakta
Linda Tholence, arkitekt på Sweco, linda.tholence@sweco.se , tfn. 021 495 41 17