0 av 0 för ""

Skiss cykelgata

Publicerad: 2022-03-23

Sweco och Stockholms stad planerar för cykelgator

Cykelgator är ett nytt inslag i svensk trafikplanering. Det innebär att gatorna anpassas och utformas för cyklisternas bästa och att bilarna måste lämna företräde och anpassa farten. För att öka förståelsen och kunskapen kring hur gatorna ska användas och gestaltas på bästa sätt har Stockholms stad gett Sweco i uppdrag att ta fram en planeringsmanual för cykelgator.

– En planeringsmanual ger möjligheten att rulla ut cykelgator på bred front, vilket kan bidra till att länka samman cykelnätet och öka framkomligheten och trafiksäkerheten för cyklister i Stockholm, säger Björn Sax Kaijser, trafikplanerare och cykelexpert på Sweco.

Ett viktigt syfte med att införa cykelgator är att skapa trafiksäkra och trygga gatumiljöer där cyklister är prioriterade framför motorfordon. Samtidigt finns möjlighet att omvandla gaturummet och skapa mer utrymme även för gående och för grönska, uteserveringar och platsbildningar. På så vis kan cykelgator bidra till en mer attraktiv stadsmiljö med lägre buller och luftföroreningar samt en lugnare och tryggare trafiksituation för samtliga trafikanter.

– Vi har ett nära samarbete med Stockholms stad och processen fram till förslaget är en minst lika viktig del. Eftersom det saknas tydliga riktlinjer och principer för cykelgator i Sverige har arbetsgången varit både kreativ och nyskapande. Tillsammans med våra kunniga beställare på Stockholms stad har vi diskuterat oss fram till goda lösningar utifrån de särskilda förutsättningar och behov som finns i Stockholm, säger Björn Sax Kaijser.

Erfarenheter från andra länder visar att cykelgator leder till lägre hastigheter och trafikflöden. Ett konkret exempel är den belgiska staden Gent där införandet av cykelgator har bidragit till en kraftig ökning av cykeltrafiken och en nästan lika kraftig sänkning av biltrafiken. Det har i sin tur bidragit till färre trafikolyckor, bättre luftkvalitet och en lugnare och trevligare stadsmiljö. Dessutom har cykelgatorna lett till rekordsnabb ökning av butiker och restauranger som gynnas av de ökade gång- och cykelflödena.

– Cykelgator är ett nytt koncept i Sverige, men på Sweco har vi lång erfarenhet av att arbeta med frågan i andra länder. Med kontor och cykelexperter över hela Europa sitter vi på stor kunskap när det kommer till att planera, analysera och utforma cykelgator. Det gör att vi kan hämta goda exempel och lärdomar som sedan kan modifieras till en svensk kontext, säger Björn Sax Kaijser.

För mer information, kontakta: Björn Sax Kaijser, bjorn.saxkaijser@sweco.se

Visste du att…
Sweco har varit med och projekterat en av de första cykelgatorna som har invigts i Sverige, Apelviken i Varberg. Sweco är även med och planerar samt projekterar ytterligare cykelgator i Varberg samt följer upp resultatet av den första cykelgatan i samarbete med en examensarbetare på KTH i Stockholm. Läs mer om projektet i Varberg här: Utveckling i Apelviken | Varbergs kommun