0 av 0 för ""

karta

Sweco tar fram digital översiktsplan för Älvkarleby kommun

Swecos planeringsarkitekter har i samarbete med Älvkarleby kommun tagit fram en strategisk digital kommunövergripande översiktsplan med tidshorisont till år 2050. Den digitala översiktsplanen innebär flera fördelar för kommunen i sitt långsiktiga planeringsarbete.

På uppdrag av Älvkarleby kommun ska Sweco ta fram en digital översiktsplan som är strategiskt, strategistyrd och genomförandeinriktad. Planen sträcker sig fram till år 2050 och visar kommunens långsiktiga mark- och vattenanvändning som ska ske på ett robust och hållbart sätt. Den digitala översiktsplanen innebär flera fördelar för kommunen, bland annat hoppas man nå fler och även yngre personer och ger möjlighet till interaktivitet.

– Ytterligare positiva aspekter innebär att kommunen kan spara resurser då framtida revideringsarbete kan ske mer rationellt och effektivt samt att materialet blir lättare att hålla uppdaterat med geografiska data, kunskap och information, säger Daniel Rogat, ansvarig stadsplanerare och projektledare för uppdraget på Sweco.

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att översiktsplanen ska vara väl förankrad hos både kommuninvånare, kommunens politiker och tjänstemän. Sweco har en lång erfarenhet av att arbeta med den här typen av uppdrag utifrån utvecklingsstrategier framtagna tvärsektoriellt tillsammans med beställare, samt genom att inhämta lokal kunskap genom olika typer av dialoger.

– Våra tidigare erfarenheten visar att ett processorienterat arbetssätt tillsammans med tydliga utvecklingsstrategier inte bara genererar ett bättre slutresultat utan även ger stöd för att utveckla mer hållbara sociala, kulturella, ekologiska och ekonomiska framtidssamhällen, vilket är vår målsättning i detta uppdrag, säger Daniel.

– Sweco har möjliggjort för oss som mindre kommun att ta fram en digital och strategisk översiktsplan. Samarbetet har fungerat bra och Sweco har varit mycket lyhörda för våra behov samtidigt som de hjälpt oss att hitta och föreslå funktionella och moderna lösningar för översiktsplanen, säger Malin Lidow Heneryd, planchefen på Älvkarleby kommun.

Översiktsplanen är i nuläget ute på samråd för att få in allmänhetens synpunkter.

Projektteam från Sweco: Daniel Rogat, Lina Malm, Minna Jersenius, Åsa Hermansson, Camilla Ährlund, Peter Granberg, Sara Fast och Viktor Hemling. 


För mer information kontakta: 
Daniel Rogat, stadsplanerare och studiochef på Sweco, daniel.rogat@sweco.se,
tfn. 070-221 08 96