0 av 0 för ""

Sweco undersöker hur miljöåtgärder påverkar vattenkraften

I ett elsystem behöver det i varje ögonblick finnas en jämvikt mellan införd och uttagen energi. I ett alltmer komplext elsystem med fler icke styrbara energikällor, till följd av till exempel vindkraft och solenergi, blir utmaningarna för elsystemen större.

Vattenkraften har, genom sin förmåga att kunna styra när produktion av el ska ske, en viktig roll för att systemet i sin helhet ska kunna hålla en bra balans.

Just nu pågår det arbeten hos ett antal myndigheter med att ta fram Nationella planen för omprövning av vattenkraften. Planen ska ge en helhetssyn kring vattenkraftverksamhet och dess miljövillkor.

Svenska kraftnät har en viktig roll i att föra fram konsekvenser för den svenska elberedskapen av olika typer av restriktioner på vattenkraften och har därför bett Sweco ta fram ett underlag och beskriva hur vattenkraften påverkas av olika miljöåtgärder. Det vill säga åtgärder som syftar till att minska miljöpåverkan.

– Det är viktigt att förstå vattenkraftens bidrag till att hålla kraftsystemet stabilt vid utvärdering av miljöåtgärder. För att nämna ett exempel, om en viss mängd vatten ska rinna i den ursprungliga älvfåran, istället för genom kraftverket, leder det till minskad kraftproduktion. Beroende på kraftverkets roll i kraftsystemet kan det innebära större eller mindre påverkan på systemets förmåga att hantera störningar, berättar Simon Lindroth, uppdragsledare på Sweco.