0 av 0 för ""

Sweco utreder hur Sverige kan hantera vattenbrist

De senaste åren har vi drabbats av torka på flera platser i landet och frågan om hur vattenbrist kan hanteras har fått ökad aktualitet. Sweco har nu fått i uppdrag att utreda effekter av torka och vattenbrist och samtidigt prioritera åtgärder för att reducera riskerna.

Nationella expertrådet för klimatanpassning är knutet till SMHI och har som uppgift att utvärdera arbetet med klimatanpassning i Sverige och ge förslag på fortsatt arbete. Nu har rådet beställt en analys av vilka åtgärder som bör prioriteras för att hantera vattenbrist, både på kort och längre sikt.

– Klimatförändringarna leder till högre temperaturer, och det ökar avdunstningen samtidigt som växtsäsongen också blir längre. Det betyder att mängden tillgängligt vatten beräknas minska, något som kan påverka både dricksvattenförsörjningen och naturmiljön, säger Lars Grahn som är uppdragsledare på Sweco.

I slutet av april ska rapporten med resultaten levereras till SMHI och miljökonsulter på Swecos olika kontor samt i Nederländerna har redan satt igång arbetet.

– Vi har ställt samman en expertgrupp i Sverige och konsulterar även våra kollegor i Nederländerna som har lång erfarenhet av vattenbrist. De hanterar ofta lokal torka, bland annat genom att utföra stresstest med de aktörer som påverkas mest, säger Linnea Ruderfelt, biträdande uppdragsledare.

Sweco planerar nu att genomföra intervjuer med kommuner och verksamhetsutövare som haft vattenbrist eller som riskerar att få det framöver.

– När det gäller berörda verksamhetsutövare kan dessa finnas inom industrin eller i jord- och skogsbruk.  Vi tar gärna emot tips på aktörer som kan vara lämpliga att ha med i utredningen, säger Lars Grahn.

Målet är att ta fram så många åtgärdsförslag som möjligt genom att samla in information från en mängd olika samhällsaktörer och sedan använda multikriterieanalys för att prioritera vilka åtgärder som är mest hållbara att genomföra på kort och lång sikt. Åtgärderna kommer att prioriteras med utgångspunkt i miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier.

– Det kommer att bli intressant och utmanande att få flera olika, och ibland motstående, intressen att identifiera åtgärder och lösningar som kan fungera i praktiken, säger Linnea Ruderfelt.

För mer information, kontakta:
Lars Grahn, lars.grahn@sweco.se 
Linnea Ruderfelt, linnea.ruderfelt@sweco.se