0 av 0 för ""

Sweco utreder tidsomställningen

EU-kommissionen lade nyligen fram ett förslag om att avskaffa tidsomställningen. Istället vill man att medlemsländerna ska besluta om de vill behålla normaltid eller sommartid. Sweco har nu, på uppdrag av Statskontoret, sammanställt den kunskap som finns om vilka effekter tidsomställningen har i Sverige.

Efter att ha genomfört en enkätundersökning bland EU:s invånare föreslog EU-kommissionen nyligen att tidsomställningen bör avskaffas och att 2019 blir sista gången som invånarna ställer om sina klockor.

Statskontoret har regeringsuppdraget att utreda frågan och har anlitat Sweco för att kartlägga effekterna av tidsomställningen inom områdena folkhälsa, fritidsverksamhet, turism, jordbruk, transport och energi. Resultatet visar att de flesta av tidsomställningens effekter inom de olika områdena är negligerbara.

– De problem som historiskt sett funnits inom jordbruket har minskat, som en följd av teknikutveckling och mekanisering. En viss energibesparing för hushållen kan ses som en positiv effekt av tidsomställningen, men det finns även nackdelar, som till exempel komplikationer i kollektivtrafiken, framförallt på hösten, säger Erik Cederberg som är en av rapportförfattarna.

En annan slutsats som dras i Swecos rapport är att forskning saknas när det gäller tidsomställningens positiva effekter på folkhälsan. Forskningen domineras av studier som rör negativa hälsoeffekter. Dessa har dock inte kunnat upptäcka några allvarligare effekter för hälsan, annat än för särskilt utsatta riskgrupper.

– De förmodade eller sannolika disponeringseffekterna rör en stor del av befolkningen, medan de små negativa effekterna rör endast små delar av befolkningen, säger Erik Cederberg.

När det gäller fritidsverksamhet finns ett antal utländska studier som tyder på att utomhusaktivitet gynnas av att vi kan disponera ljuset bättre, men även här saknas forskning som utgår från svenska förhållanden.

Fakta om tidsomställningen
-Ungefär 60 länder världen över ställer om klockan två gånger per år.
-I Sverige infördes sommartid på försök redan 1916, men slopades efter stor kritik från bönderna. Sommartid infördes sedan permanent 1980 för att harmoniera med övriga europeiska länder.
-I en enkät från EU-kommissionen där 4,6 miljoner européer svarade uppgav 84% att de ville avskaffa omställningarna, och detta är nu kommissionens förslag.

För mer information, kontakta: Erik Cederberg, seniorkonsult, erik.cederberg@sweco.se