0 av 0 för ""

vattenanläggningSweco utvecklar metodik för hur Natura 2000-skyddet ska hanteras för vattenkraftsanläggningar

När vattenkraften i Sverige ska omprövas behövs en metod för att beskriva påverkan på de vattendragssträckor som har ett Natura 2000-skydd. På uppdrag av Energiforsk har Sweco utvecklat en metodik för hur Natura 2000-skyddet ska hanteras och utredas för kommande omprövningar av vattenkraftsanläggningar i Sverige.

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sju miljoner hektar.

På uppdrag av Energiforsk har Sweco utvecklat en metodik för hur Natura 2000-skyddet ska hanteras och utredas för kommande omprövningar av vattenkraftsanläggningar i Sverige. Bakgrunden är att vattenkraften ska omprövas och erhålla moderna miljövillkor. Det sker i enlighet med den nationella prövningsplanen som tagits fram av Havs- och Vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät.

Metodik för att klargöra utpekandet och åtgärdsbehovet
Metodiken klargör de olika steg och bedömningar som verksamhetsutövaren behöver vidta för att klargöra grunderna för utpekandet och åtgärdsbehovet i Natura 2000-områden vid en omprövning. På så vis får man en tydligare bild av hur befintliga vattenkraftanläggningar påverkar förutsättningarna för de utpekade naturtyperna och arterna, säger Stefan Grundström på Sweco som har lett projektet tillsammans med Andreas Aronsson som tidigare arbetade på Sweco.

Metodiken har testats och utvecklats i pilotobjekt längs med tre Natura 2000-skyddade älvsträckor i Gävleborgs och Jämtlands län med olika förutsättningar.

– Det känns jättekul att Energiforsk valt att finansiera detta initiativ från Sweco. Det känns extra roligt att rapportens slutsatser genom denna process förankrats såväl i vattenkraftbranschen som hos myndigheter.  Sweco har sedan länge arbetat med Vattenkraft och påverkan på Natura 2000.  I den nationella planen för omprövning av vattenkraft framgår det tydligt att Natura 2000 frågor kommer att vara viktig faktor att hantera i kommande processer. Här tror vi att våra slutsatser kan utgöra ett bra stöd, säger Peter Ekström, vatten- och miljökonsult på Sweco.

För mer information, kontakta:
Peter Ekström, p.ekstrom@sweco.se