0 av 0 för ""

Översvämmad gata med cykel under vatten

Publicerad: 2022-12-05

Sweco får uppdrag av MSB att utveckla nationell standard för skyfallskarteringar

På uppdrag av regeringen ska MSB med hjälp av Sweco utveckla en nationell och enhetlig metod för skyfallskarteringar i tätorter. Metoden ska fungera som standard för Sveriges kommuner i arbetet med att identifiera och förebygga översvämningsrisker.

”Vi är enormt glada och stolta över att ha fått förtroendet att utveckla den här nationella standarden,” säger Mattias Salomonsson, utvecklingschef vatten & VA på Sweco. ”Våra samhällen är i akut behov av klimatanpassning och för att ta fram hållbara lösningar behöver vi skyfallskarteringar som följer gemensamma riktlinjer.”

En skyfallskartering visar vilka ytor som kan översvämmas vid ett extremt regn. I karteringen beräknas översvämningsutbredning, vattendjup, ytvattenflöden och flödesvägar för det specifika regnet. Resultatet används för att analysera konsekvenserna av ett skyfall.

De senaste 10 åren har karteringar av våra samhällens känslighet mot skyfall blivit allt vanligare. I de flesta av Sveriges kommuner finns i dag någon form av skyfallskartering. Problemet är att karteringarna görs på olika sätt och med varierande resultat vilket gör det svårt att få en rättvisande helhetsbild över var de verkliga sårbarheterna för skyfallshändelser finns. Det vill MSB nu ändra på.

I Swecos uppdrag ingår att utveckla en standardiserad metod som är oberoende av programvara och innehåller detaljeringsgrader beroende på syfte för karteringen. Man ska även ta fram en vägledning för hur underlaget kan tolkas och användas i den vidare samhällsplaneringen.

Komplex fråga som kräver erfarenhet och samarbete

Teamet från Sweco som ska arbeta i uppdraget har lång och gedigen erfarenhet inom modellering, klimatanpassning och strategisk samhällsplanering både från Sverige och andra länder.

”Vi vet samtidigt hur komplex hela frågan är och hur många tankar och idéer det finns om detta runt om i landet. Tillsammans med MSB kommer vi därför även ta fram en referensgrupp med personer som kan tänkas ha inspel och inspiration till hur en nationell standardiserad metod kan se ut,” säger Mattias Salomonsson.

Uppdraget kommer att startas upp under december 2022 och redovisas under hösten 2023.

För mer information kontakta:

Mattias Salomonsson, utvecklingschef vatten och VA på Sweco, mattias.salomonsson@sweco.se