0 av 0 för ""

Umea

Utredning om Vehicle-to-grid presenterades i Umeå

Visste du att en bil står parkerad 95 procent av tiden? Vad skulle hända om man passade på att nyttja elbilar till att lagra el och hjälpa till med omställningen till ett mer hållbart energisystem? Vi frågade hållbarhetskonsulten Elma Durakovic och energisystemanalytikern Julia Lindberg som under våren har utrett tekniska möjligheter och hinder för Vehicle-to-Grid i Umeå, samt gjort en aktörskartläggning med fokus på ett parkeringshus. Resultaten presenterades idag på Vinnovas Innovationsvecka tillsammans med Umeå kommun och ABB.

Hej Elma och Julia! Vad är Vehicle-to-grid?

– V2G är en teknologi som innebär att elbilar laddas från elnätet, men också kan ge energi tillbaka. Det kan ge bättre balans i elproduktion och belastning på nätet, vilket är avgörande för framtidens energisystem och utmaningar gällande elektrifiering.

Vilka är fördelarna med tekniken?

– Det finns ett flertal fördelar, som till exempel potential att reducera effekttoppar och bidra med nyttor på både lokal och nationell elnätsnivå. Det kan i sin tur hjälpa till att öka energisystemets stabilitet samtidigt som det ger potential för framtagandet av nya affärer. V2G kan alltså möjliggöra omställningen till en fossilfri fordonsflotta genom att underlätta integreringen av eldrivna fordon. Vi ser en möjlighet att minska klimatutsläppen inom mobilitetssektorn samtidigt som parkeringsgarage har möjlighet att bli framtidens energihubbar i staden och därav en viktig del i omställningen av energisystemet.

Vilka är de viktigaste resultaten i er utredning?

– Klimatnyttan är en av de största drivkrafterna för de involverade aktörerna, men privatpersoner lyfte även den ekonomiska nyttan genom kostnadsbesparingar, till exempel genom en reducerad laddkostnad. De kommunala bolagen och näringslivet lyfte även nya affärer, framtida marknadspotential, minskade elnätsinvesteringar och överskott av el för att hantera strömavbrott som fördelar. Om man ser till nackdelarna så är det räckviddsproblem och batteridegradering som de privata elfordonsägarna oroar sig för. Näringsliv och kommunala bolag ser istället brist på gemensamma kommunikationsstandarder och brist på dubbelriktade laddare som det största hindret. Även brist på medvetenhet kring V2G och otydliga affärsmodeller ses som stora hinder.

Vad behöver hända framöver?

– Vi har identifierat två huvudsakliga områden som behöver komma till stånd för att möjliggöra implementering av V2G i parkeringshuset Nanna och vidare uppskalning i Umeå: politiska incitament och utveckling av affärsmodeller. Kommunen har en viktig roll i att sätta målsättningar för energidelning och utbyggnad av laddinfrastruktur och eftersom marknaden för V2G ännu inte är fullt utvecklad behöver även affärsmodeller och systemupplägg testas och utvärderas.

Vad händer härnäst i Umeå?

– Umeå kommun tillsammans med Umeå Energi och UPAB håller just nu på att titta på möjligheter att hitta finansiering för att utveckla en testbädd av V2G i Umeå som ett nästa steg på projektet. Det ska bli väldigt spännande följa utvecklingen och vi hoppas såklart på en fortsättning på det arbete som genomförts.

För mer information, kontakta: Elma Durakovic, elma.durakovic@sweco.se