0 av 0 för ""

Vad gör en nordisk stad attraktiv?

På uppdrag av Nordiska ministerrådet arbetar Swecos experter med att kartlägga vad som kännetecknar en attraktiv och hållbar nordisk stad. Resultatet kommer att knyta FN:s hållbarhetsmål närmare den lokala stadsutvecklingen.

Storstäderna leder i hållbarhetsfrågan och mindre kommuner har oftast inte samma resurser och tillgång till expertis inom olika sakområden. Därför driver Nordiska ministerrådet nu, som en del av satsningen ”Norden i omställning”, ett projekt där små och medelstora städer samverkar för att skapa en gemensam nordisk strategi för hållbar och attraktiv stadsplanering.

Sedan i september har representanter för de 18 deltagande städerna arbetat med att skapa handlingsplaner. I grupper har de diskuterat vilka utmaningar de har idag och vad de vill fokusera på framöver. Målet är att bestämma hur varje stad kan bli attraktiv och hållbar – på sitt eget sätt.

– Deltagarna är städer som till exempel Narvik, Viborg, Vasa och Lund och de har alla sina egna utmaningar. Några har valt att fokusera på mobilitet, andra på samverkan, ytterligare andra på nya former av samarbete mellan privata och offentliga verksamheter. Städerna arbetar fram konkreta projekt som de kan testa och mäta resultaten av, säger Hans Kristian Ryttersveen, samhällsplanerare på Sweco i Norge och projektledare.

Medan städerna bestämmer sina konkreta mål och handlingsplaner arbetar Swecos experter med helhetsbilden. I resursgruppen finns experter från olika hållbarhetsområden och från olika delar av Norden. Data från de deltagande städerna ger ett viktigt bidrag till analysen. Med hjälp av den samlade informationen definieras målsättningar och indikatorer för hållbarhet och attraktivitet i Norden. FN:s 17 globala hållbarhetsmål används som ett ramverk i arbetet.

– Nyligen arrangerade vi en workshop i Viborg i Danmark, där alla städerna skulle bestämma vilka tre globala mål som var mest relevanta för deras hållbarhet och attraktivitet. Det mål som valdes av flest städer var mål nr 11 – hållbara städer och samhällen, men även klimat, hälsa, jämställdhet och utbildning prioriterades av många städer, säger Teresia Sibo, miljö- och hållbarhetsexpert i projektet.

Trots olikheter i geografi och demografi finns även många likheter mellan de 18 nordiska städerna. 

– Det är många utmaningar som kommer igen. Man vill öka attraktiviteten i staden för att få de unga att vilja stanna och för att locka arbetskraft. Viktiga åtgärder som man ser är bland annat förbättrad infrastruktur och arbete med klimatanpassning. Något som de flesta städerna har gemensamt är närheten till naturen och de möjligheter som det medför, som exempelvis turism, säger Teresia Sibo.

För mer information, kontakta:

Teresia Sibo, teresia.sibo@sweco.se