0 av 0 för ""

Vad kostar det att vara klimatsmart?

Utsläpp av växthusgaser från byggnation av vägar och järnvägar står för cirka en tredjedel av de årliga utsläppen från byggprojekt i Sverige. En vanlig missuppfattning är att hållbara val ger ökade kostnader. Stina Bergman, hållbarhetskoordinator på Sweco, har i samarbete med kollegor från Storbritannien kommit fram till att minskad klimatpåverkan tvärtom kan minska kostnaderna.

I projektet Carbon/Cost relationsship har Sweco studerat sambandet mellan koldioxidutsläpp och kostnader i infrastrukturprojekt samt hur dessa parametrar påverkas av de val vi gör. Studien visar på en tydlig korrelation; minskad klimatpåverkan kan ge minskade kostnader, till en viss punkt.

– Störst möjlighet att påverka både kostnad och klimatpåverkan finns i tidiga planeringsskeden. Carbon/Cost-optimering utgår ifrån två byggstenar; kostnadsberäkning och klimatberäkning. Ett första steg i arbetsprocessen är att identifiera och visualisera vilka delar av projektet som är klimat- och kostnadsdrivande, säger Stina Bergman, hållbarhetskoordinator på Sweco.

Kostnadsberäkningar utförs i regel löpande under projektens olika skeden. Till exempel jämförs kostnader för olika tekniska lösningar och för de materialval som görs. Klimatberäkningar utgår från en tematisk livscykelanalys (LCA) där mängden växthusutsläpp som ett projekt genererar, både från byggnation och från drift och underhåll, beräknas. Klimatberäkningar kan exempelvis göras i projektets tidiga skeden vid korridorsval för väg- eller järnväg. Beräkningarna kan även göras för att jämföra två tekniska lösningar med motsvarande funktion; till exempel för att ta reda på om pålgrundläggning eller kompensationsgrundläggning är det bästa alternativet.

– I de flesta fall handlar Carbon/Cost om optimering, hushållning av material och smarta konstruktion- och designval. En optimerad, smart och slimmad lösning resulterar i mindre materialåtgång och därigenom inte bara en lägre kostnad utan även mindre klimatpåverkan. Tillslut kan vi dock nå en punkt, det vi kallar Carbon/Cost-tippingpoint, där det i dagsläget kostar mer att minska klimatpåverkan ytterligare. Detta kan exempelvis vara val av grönare och mer hållbara material som på dagens marknad ofta är dyrare. Här kan våra experter ytterligare guida kunden över tippingpointen och ge råd om vilka åtgärder som är värda att investera i, menar Stina Bergman.

Den klimat- och kostnadsinformation som Carbon/Cost-analyserna ger kan även användas i upphandlingsprocesser för att uppmuntra entreprenörer och deras leverantörskedja att minska klimatavtrycket.

Klimatreduktion blir då inte ett frivilligt tillägg eller en tillfällighet, det blir ett grundläggande krav som driver innovation och visar på klimatledarskap, säger Stina Bergman.

För mer information, kontakta:
Stina Bergman, hållbarhetskoordinator på Sweco, 0731512979, stina.bergman@sweco.se

Läs mer om hur Sweco arbetar med Carbon cost