0 av 0 för ""

För Sveriges del kommer varje ny elbuss spela en stor roll för att nå målet om fossilfria transporter.

Varje ny elbuss spelar stor roll för klimatet

I dagarna äger den internationella kollektivtrafikmässan UITP rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan, som samlar representanter från hela världen, aktualiserar frågan om elbussarnas framtid. För Sveriges del kommer varje ny elbuss spela en stor roll för att nå målet om fossilfria transporter. Det säger Maria Xylia, som på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket tagit fram en rapport om erfarenheterna från elbussar i svenska och nordiska städer. 

Globalt ökar antalet elbussar. De flesta finns i Kina, som står för mer än 90 procent av den totala elbussflottan. I Sverige finns i dagsläget omkring 134 elbussar, en ökning med 42 procent sedan december 2018, och antalet förväntas öka ytterligare. Swecos energikonsult Maria Xylia förutspår en betydande roll för elbussen i framtidens kollektivtrafik.

– Tack vare att bussar kör långt och länge i jämförelse med till exempel bilar kommer varje ny elbuss att spela en stor roll på vägen mot målet för fossilfria transporter, säger Maria Xylia.

Enligt Maria Xylia är erfarenheterna av elbussar från nordiska städer övervägande positiva. Rapporten, som i första hand vänder sig till kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och trafikföretag, visar att det finns en långsiktig lönsamhet. Även om årskostnaderna för en elbuss är något högre än för en HVO- eller biogasbuss, minskar energikostnaderna för drift betydligt med elbussar. Samtidigt blir infrastrukturkostnaderna på årsbasis låga på grund av de långa avskrivningstiderna.

Möjligheten till lönsamhet har också stor betydelse med tanke på ökade kostnader för kollektivtrafik samt ökade behov av tillgänglighet i städer med krav på minskad biltrafik.

– De positiva samhällsekonomiska effekterna bör inte förbises, inte heller potentialen att använda busstrafik som ett gott exempel som kan följas av andra delar av transportsektorn, säger Maria.

Trots branschens engagemang och intresse finns utmaningar för elbussarnas framtid. Det handlar främst om utrymmesbrist i depåer och i innerstaden, effektbehov och potentiell brist på tillgänglig elnätskapacitet, samt tidskrävande processer för att få bygglov.

– Generellt anses elbussar attraktiva att köra och åka med. En gemensam lärdom utifrån elbussprojekt i Sverige är att tidigt och nära samarbete mellan de olika inblandade aktörerna är ett vinnande koncept.

Läs mer om elbussar på Swecos energiblogg.  

Läs rapporten på Energimyndighetens webbsida

För mer information, kontakta:
Maria Xylia, energikonsult Sweco, maria.xylia@sweco.se, 076 069 34 52