0 av 0 för ""

Vätgaslagring och vindkraft

Publicerad: 2022-03-15

Vätgasens utveckling analyseras i ny rapport

Vätgas från förnybara energikällor anses av många vara en nyckel i den gröna omställningen. På uppdrag av Energimarknadsinspektionen har Sweco analyserat den kommande utvecklingen inom området. Underlaget ska ligga till grund för vidare analyser som Ei behöver göra för att kunna bidra till en effektiv energiomställning och regelutveckling.

Intresset för vätgas ökar globalt och fokus ligger på minskade koldioxidutsläpp. Många prognoser pekar på en snabb utveckling av vätgasområdet, något som bekräftas i Swecos rapport ”Internationell och nationell sammanställning av vätgas och vätgasklusters utveckling”.

– Den sammanfattade globala bilden är att fokus kommer att ligga på lokala kluster av produktion och användning fram till 2030. Därefter följer en storskalig infrastruktur och användning, säger Elin Lindblad, energisystemanalytiker och samordnare för vätgasprojekt på Sweco.

I Swecos rapport konstateras att flera länder redan har utvecklat nationella vätgasstrategier och att fler är på väg. Tolv länder och EU hade presenterat vätgasstrategier fram till juli 2021, och hela 30 länder i oktober 2021.

– Runt om i världen sätter nationer, myndigheter och företag mål om att minska sin miljöpåverkan. För att det ska bli verklighet krävs en stor omställning inom bland annat energiområdet. Vi på Ei får, i vår roll som tillsynsmyndighet, många frågor om koncession, anslutningskrav och elnätstariffer, men även om vad som gäller för olika typer av energilagringsenheter, säger Martin Nilsson, analytiker på Energimarknadsinspektionen.

I Sverige bedöms lokal och regional distribution av vätgas vara de två distributionsperspektiv som är realistiska inom de kommande tio åren. Storskalig lagring av vätgas förväntas ha utvecklats till 2030, antingen i konventionella vätgaslagringstankar eller genom den mer okonventionella tekniken ”Lined Rock Cavern” – inklädda bergrum.

– Vätgas förväntas bli en avgörande möjliggörare för omställningen av det svenska elsystemet genom dess potential att agera som flexibilitetsresurs för elnäten genom anpassad produktion eller energilagring. Det kommer också att krävas stora mängder förnybar el för att tillgodose det växande vätgasbehovet. Där har Sverige goda förutsättningar sett till en väl fungerande elmarknad och hög potential för förnybar energiproduktion, säger Elin Lindblad.

Redan idag används vätgas på bred front inom industrin, men den är då ofta producerad av fossila bränslen såsom naturgas. Transportsektorn, speciellt tyngre trafik, behöver alternativa lösningar som komplement där elektrifiering genom batterier inte räcker till. Även vid tillverkning av förnyelsebar ammoniak, SAF och andra elektrobränslen behövs vätgasen.

– Ny vind- och solkraft är billig, men utmanande eftersom den är väderberoende. Även om kraftslagen till viss del kompletterar varandra under året behöver vi kunna lagra energi för att kunna tillgodose elbehovet. Vätgaslager kan agera mellanhand till de förnybara energikällorna och bidra till ett mer balanserat energisystem de kommande åren, säger Elin Lindblad.

Swecos vätgasrapport kommer att användas inom Ei:s projekt Framtidsspaning där man gör en omvärldsbevakning med fokus på Norden och det förändrade energilandskap som nu växer fram, men även för att öka kunskapsnivån generellt på myndigheten. Målet är att identifiera eventuella hinder i regelverk och arbetsprocesser som kan försvåra omställningen och marknadens funktion.

– Jag ser att vätgas har en stor potential att ställa om delar av energisystemet och samtidigt bidra till att balansera elsystemet, men att vätgasen och produktionen även kan ha andra synergieffekter. Hur snabbt omställningen kommer ske och hur stort vätgasområdet blir är svårt att säga när det påverkas av bland annat opinion, företagsmässiga och politiska beslut, säger Martin Nilsson.

Läs rapporten här!

För mer information, kontakta: Elin Lindblad, elin.lindblad@sweco.se