0 av 0 för ""

Växande intresse hos arbetsgivarna att se över arbetsmiljöns mjuka värden

Intresset hos Sveriges arbetsgivare för att skapa en hälsosam miljö för medarbetarna växer, och det handlar inte längre bara om lokaler och ergonomi. Swecos arbetsmiljökonsult Linnea Sjöberg arbetar med att skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö på företag och organisationer, och här ger hon sina bästa tips.

Miljövetaren Linnea Sjöbergs uppdrag innehåller allt från utredningar av inträffade händelser, till förebyggande arbete och föreläsningar. De senaste åren har hennes uppdrag handlat mer och mer om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

– En god arbetsmiljö handlar inte bara om fysiska faktorer som kan kontrolleras genom ergonomiutbildningar och skyddsronder. Att etablera en god kultur där medarbetare trivs, vet vad som förväntas av dem och känner att de har en balans mellan arbete och fritid är minst lika viktigt, säger Linnea Sjöberg.

Hon ser att de mjuka värdena i arbetsmiljön får en allt viktigare roll när företag vill attrahera nya medarbetare. För henne själv har det också spelat in i valet av arbetsplats.

– Jag har tackat nej till jobberbjudanden där magkänslan sagt mig att arbetsplatsen inte är hälsosam. På Sweco har jag tydliga arbetsuppgifter och planerar in återhämtning efter uppgifter som jag vet kräver mycket av mig. Jag har även satt upp regler för när jag svarar i telefon och mailar.

De senaste åren har Arbetsmiljöverkets föreskrifter skärpts och företagen måste nu ta ett större ansvar för mjuka värden. Det har även kommit en ny ISO-standard för arbetsmiljö. Dock är det inte alltid lätt för företagen att se vilka åtgärder de behöver vidta.

– Det som fattas är oftast kunskap som gör det möjligt att sätta sig in i den enskilda individens situation, och tydliga rutiner inom organisationen. Som chef kan det vara svårt att veta vilket ens ansvar är i processen och som medarbetare vet man ofta inte vilka företagets förväntningar är. När vi arbetar tillsammans med företagen går vi igenom befintliga arbetssätt, strukturer och styrdokument och förmedlar vikten av att kommunicera företagets kultur till alla medarbetare, säger Linnea.

Statistiken visar att det är viktigt för hälsan att medarbetare har en tydlig gräns mellan arbetsliv och privatliv.

– Egentligen är det inte så konstigt att vi har svårt att hitta balansen mellan jobb och fritid.  Vi har omformulerat vårt arbetssätt på en otroligt kort tid, från arbetsuppgifter där arbetsdagen var slut när arbetsuppgifterna var utförda, till att arbeta kunskapsintensivt och ofta inte ha något konkret resultat att peka på vid arbetsdagens slut.

Den gränsöverskridande tekniken gör också att vi kan arbeta var som helst och när som helst.

– Vissa får en positiv känsla av att kunna hålla koll på mejlen i telefonen utanför arbetstid, medan andra kan känna att det finns en förväntning, en outtalad kultur som säger att man alltid ska vara tillgänglig. Om man som medarbetare får mejl sent på kvällen av sin chef ser man det som en ledtråd. Kanske förväntas jag också jobba sena kvällar? Som chef gäller det att komma ihåg att man sätter en standard, men det innebär också att man har goda möjligheter att hjälpa sina medarbetare att skapa en god arbetsmiljö, säger Linnea Sjöberg.

Linneas tips till arbetsgivare
-Se till att medarbetarnas arbetsuppgifter är tydliga och avgränsade
-Ge medarbetaren chans till återhämtning efter tuffa perioder
-Kommunicera företagets kultur, det önskade läget och vägen dit
-Tydliggör vilka roller i organisationen som har ansvar och befogenheter inom arbetsmiljöområdet
-Uppmuntra medarbetaren att vidareutbilda sig inom områden som hen känner starkt engagemang för
-Uppmuntra medarbetare att skilja på arbete och fritid

-Se till att chefer föregår med gott exempel
-Utbilda chefer och medarbetare om stress

För mer information, vänligen kontakta: Arbetsmiljökonsult Linnea Sjöberg, linnea.sjoberg@sweco.se