0 av 0 för ""

Foto på Mattias Salomonsson

”Vi behöver hantera vattnet som den begränsade resurs det faktiskt är”

Vattentemat på COP27 täcker alla de frågor som rör en hållbar förvaltning av vattenresurser. Under Vattendagen diskuteras bland annat vattenbrist, torka och förbättring av varningssystem. Vi tog en pratstund med Mattias Salomonsson, utvecklingschef inom vattenområdet på Sweco.

Hej Mattias! Hur påverkar klimatförändringarna vattenresurserna i världen?

– Klimatförändringarna kommer att få stor påverkan. En varmare värld kommer att öka hastigheten i vattnets kretslopp, vilket kommer att medföra både ökad avdunstning med tillhörande torka, och fler tillfällen med mer intensiv nederbörd vilket riskerar att medföra översvämningar. Stigande havsnivåer kommer också att öka risken för översvämning och samtidigt riskera att orsaka saltvattenpåverkan på kustnära vattenresurser. Många av våra vattenresurser globalt ligger redan idag i anslutning till stora befolkningscentra. En varmare värld kommer utöver direkt påverkan på resurserna även kraftigt öka behovet av vatten, vilket medför att tillgången kommer att minska när efterfrågan är som störst. Det finns stora likheter med nuvarande utmaningar inom energiområdet.

Vad kan vi göra för att möta utmaningarna?

– Få platser kommer att vara opåverkade av förändringarna i vattentillgången. På många platser är smart vattenanvändning redan idag en realitet och en livsförutsättning, men allt fler platser kommer att behöva hantera vattnet som den begränsade resurs det faktiskt är. Det kommer att bli nödvändigt att i ännu större utsträckning värdera vilken vattenkvalitet som är nödvändig för olika tillämpningar. I detta ligger även frågeställningar om återanvändning av olika fraktioner av vatten. Precis som för energi är det svårt att spara vatten en längre tid, då kvalitén riskerar att försämras. Dock kan man tänka sig att det i olika skalor kommer att bli mer nödvändigt att ta vara på vatten när vi får det. I villaträdgårdar kan man arbeta med regntunnor. Jordbruk, parker, golfbanor och liknande kan utveckla användandet av dammar för bevattning. I den ännu större skalan behöver vi även värdesätta och vårda våra grundvattenresurser. De blir en värdefull resurs för att jämna ut svängningar mellan säsongerna.

Vad kan vi på Sweco hjälpa till med?

– På Sweco har vi en heltäckande kompetens och erfarenhet inom hela vattenkedjan. Vi arbetar med strategier för vattenförsörjning, framtagande av nya vattentäkter samt dimensionering och konstruktion av behandlingsanläggningar och distributionssystem. Men vi arbetar också med cirkulära frågor relaterade till vattensektorn. Inom området återanvändning av vatten har vi pågående projekt inom återanvändning av vatten från såväl dagvatten, gråvatten som renat spillvatten. Just nu arbetar vi till exempel med ett vattenreningsprojekt i Ghana, återanvändning av gråvatten till dricksvatten på Gotland, samt spillvatten som resurs till tekniskt vatten till industrier i Halmstad.

För mer information, kontakta: Mattias Salomonsson, mattias.salomonsson@sweco.se

Läs mer om COP27