0 av 0 för ""

”Vi behöver mer innovation för att snabbare ställa om till ett hållbart samhälle”

I en tid då förändringar sker snabbare än någonsin kan ett systematiskt innovationsarbete hjälpa en organisation att behålla sin relevans och konkurrenskraft. Det kan handla om nya affärsmodeller, mer effektiva arbetssätt eller nya lösningar för att minska klimatpåverkan. Vi tog ett samtal med Elisabet Spross, som ägnar dagarna åt att driva innovationsprojekt och öka innovationsförmågan i organisationer.

3 snabba med Elisabet Spross, innovationsledare för Swecos anläggningskonsulter 

 Hej Elisabet! Vad gör en innovationsledare?
– Det korta svaret är att jag ansvarar för och bidrar till att leda och organisera innovationsinsatser och öka innovationsförmågan i ett företag eller organisation. Vägen fram till en innovation är ofta lång och snårig och då behöver innovationsledaren vara en möjliggörare och öka förutsättningarna för ett bra slutresultat. Att kunna hantera osäkerhet är viktigt då utveckling ofta innebär förändringar av arbetssätt, interna processer och nya digitala system.

Var behövs innovation mest framöver?
– Framförallt behöver vi mer innovation för att snabbare ställa om till ett hållbart samhälle. Om vi ska nå nationella och globala hållbarhetsmål behöver vi innovativa arbetssätt, produkter och tjänster som bidrar till minskad klimatpåverkan och ökad social hållbarhet. För att utforma morgondagens smarta och hållbara städer behöver vi betrakta staden som mångdimensionell och nyttja ytor mer effektivt, även under jord. Den byggda miljön behöver i högre grad vara anpassad för att möjliggöra framtida snabba förändringar som till exempel ett förändrat klimat. Vi behöver även planera mer multifunktionellt – det vill säga att strukturer samnyttjas och fyller flera funktioner. För att framtidssäkra våra städer och samhällen bör vi se hållbarhet som målet och innovationsledning som en viktig möjliggörare.

Vad kan du som innovationsledare skapa för värde?
– I ett tidigt skede kan jag genomföra mätning av kundens innovationsförmåga, och stötta i framtagandet av innovationsstrategi och detaljerad handlingsplan för hur förändring ska åstadkommas. En kund kan få processtöd i att undersöka möjliga utformningsalternativ som med hjälp av en innovationsprocess integrerar viktiga aspekter såsom klimatsmarthet och hög digital mognad. Jag kan också stötta med coachning och rådgivning löpande under ett projekt eller enstaka gånger i uppstartsskedet. Ett innovationsledningsstöd ökar kundens egen innovationsförmåga vilket i sin tur ökar möjligheterna för måluppfyllnad och relevans för framtiden – som Agenda 2030. För en kund i privat sektor kan det handla om att öka sin konkurrenskraft och säkerställa att man är relevant på marknaden även i framtiden.

För mer information, kontakta:
Elisabet Spross, innovationsledare, elisabet.spross@sweco.se