0 av 0 för ""

Virtuell verklighet underlättar ombyggnad av pumpstation och avloppsreningsverk

Just nu pågår flera olika insatser för att bättra Umeås avloppssystem. Bland annat renoveras en större pumpstation och i Umeås avloppsreningsverk skall slamavvattningen ses över. Sweco har fått i uppdrag av det kommunala VA-bolaget Vakin att projektera och skapa VR-modeller som underlättar beslut i val av åtgärder.

En växande befolkningsmängd i kombination med att delar av avloppssystemet är ålderstiget gör att Vakin planerar för renovering. Ombyggnationen av pumpstationen minskar risken för läckage i Umeälven samtidigt som möjligheterna till fjärrövervakning ökar.

Eftersom ombyggnad under befintlig drift i trånga utrymmen ställer stora krav på god arbetsmiljö, både vid renoveringen och i driftskedet, skapade Sweco VR-modeller för att visa på olika alternativa lösningar.

– Med VR-modellen kan kunden och driftpersonal enklare se och uppleva hur utrymmet och servicemöjligheterna för maskindelarna blir, så som åtkomstmöjligheter till ventiler med mera. Bilder från VR-modellen kunde även användas för att visa boende i området hur pumpstationen kommer att se ut efter renoveringen. Vi skapade även en 3D-printad modell av pumpstationen, berättar Mathias Larsson, som är uppdragsledare på Sweco.


Tekniker från Vakin tittar på servicemöjligheter

Vakins projektledare Matthias Grimm, berättar att de valde att visualisera pumpstationen som VR-modell eftersom steget från 3D-projektering till VR-modell låg nära till hands.

– Vi såg tidigt fördelarna med VR-modellen för att få en uppfattning om utrymmena, serviceytor, driftsperspektiv, alternativa uppställningar och montage, och arbetsmiljöaspekter. Att visualisera och uppleva ombyggnationen med möjligheten att ”kliva in” i anläggningen skapade en stark känsla i projektet. Projektdeltagarna tyckte att steget till VR-modellen kändes som en naturlig del i projekteringsprocessen och vi är övertygade om att vi kommer att använda oss av tekniken även fortsättningsvis. Också för att samarbetet med Sweco har fungerat mycket bra och konsulternas engagemang i projektet och VR-modellen har varit mycket starkt, säger Matthias Grimm.

I uppdraget som rör ombyggnad av en befintlig pumpstation projekterar Sweco hela ombyggnationen. Det innebär att flera kompetensområden är involverade så som arkitekter, byggkonstruktörer, anläggningskonsulter samt miljö- och vattenkonsulter.