0 av 0 för ""

Arbetsmarknadsregioner är grunden för tillväxt enligt ny rapport från Sweco och Arena för Tillväxt

Rapporten Sveriges Nya Geografi, framtagen av Sweco och Arena för Tillväxt, visar att samhällsutvecklingen och kommunernas tillväxt har blivit mer beroende av flöden över kommungränser. De senaste tio åren har regionförstoringen i landet medfört större och färre regioner och prognosen är att regionförstoringen kommer fortsätta. Rörligheten över kommungränserna har ökat kraftigt, vilket har gett tydligare fokus på arbetsmarknadsregioner.

– Den regionala arbetsmarknaden är särskilt beroende av en välfungerande bostadsmarknad och transportinfrastruktur. Vi ser även att de lokala arbetsmarknadernas storlek har stor betydelse för befolkningsutvecklingen, sysselsättningsutvecklingen och den ekonomiska tillväxten. De större arbetsmarknadsregionerna har utvecklats starkast och storleken på den lokala arbetsmarknaden är viktig för förmågan att skapa tillväxt, säger Mats Hermansson, vd för Sweco Society.

– I många fall tenderar befolkningsökningen att koncentreras till en eller ett fåtal kommuner i arbetsmarknadsregionerna där enbart kärnkommunen och ett fåtal kranskommuner uppvisar tillväxt. I dessa typer av arbetsmarknadsregioner är det viktigt att skapa samverkansstrukturer. En strategi kan vara att olika kommuner ges utrymme att utveckla tydligare nischer för att förbättra tillväxtutsikterna i sina respektive regioner, säger Katrien Vanhaverbeke, chef, Arena för Tillväxt.

Rapporten kommer att presenteras i Almedalen på seminariet 
”Så funkar tillväxten i våra lokala arbetsmarknadsregioner”.
Datum och tid: 5/7 kl 11:00 – 12:00
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D24

Om Sveriges Nya Geografi
Publikationen Sveriges Nya Geografi utkommer årligen med olika teman. Rapporten kartlägger tillväxt- och utvecklingstrender i Sveriges olika kommuner och regioner i form av lättöverskådliga Sverigekartor med tillhörande analys. Sveriges Nya Geografi 2016 fokuserar på kommunerna i den funktionella geografin och befolkningsutvecklingen i landets kommuner.

Läs hela rapporten här: http://www.arenafortillvaxt.se/start/floden-over-kommungranser/

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Hermansson, vd Sweco Society, mats.hermansson@sweco.se, 08-695 65 65
Katrien Vanhaverbeke, chef Arena för Tillväxt, katrien@arenafortillvaxt.se, 08-4527515
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, anna.lindqvist@sweco.se, 08-6965190