0 av 0 för ""

Collage förnybar energi Swecos rapport fastslår att smartare energianvändning och återanvändning av överskottsenergi kan resultera i stora minskningar av både utsläpp och kostnader. Foto: Getty images.

Återanvändning av energi – en nyckel till att minska koldioxidutsläppen

Energiproduktion är en betydande källa till utsläppen av växthusgaser globalt sett. Vi kan minska utsläppen genom att använda energi på ett smartare sätt och återanvända överskottsenergi. I en ny rapport analyserar Sweco olika lösningar för mer effektiv energianvändning. Rapporten fastslår att smartare energianvändning kan resultera i stora minskningar av både utsläpp och kostnader.

Bränsleförbrukning vid elproduktion står tillsammans med värmeproduktion och förlusteri produktion och överföring för mer än hälften av EU:s utsläpp av växthusgaser. Flera länder investerar i förnybara energikällor för att minska utsläppen, men utvecklingen går för långsamt för att målen i Parisavtalet ska uppnås.

Ett alternativt sätt att minska koldioxidutsläppen är att använda energin som produceras på ett smartare, mer effektivt sätt, och att återanvända överskottsenergi som idag bara går till spillo.

”För att minska koldioxidutsläppen i den takt som krävs måste vi använda oss av alla tillgängliga lösningar. Vi har analyserat alternativ för återanvändning av energi i både bostadsmiljöer och industriella kontexter. Till exempel kan vi se att den tyska regeringens mål om en 80-procentig minskning av den primära energiförbrukningen i bostadssektorn mellan 2008 och 2050 endast kan uppnås om vi konsekvent finner nya sätt att använda energi på smartare sätt. Med rätt tillvägagångssätt kan minskad energiförbrukning resultera i kostnadsbesparingar på upp till 13 miljarder euro i Tyskland”, säger Magnus Lindén, energiförsörjningsexpert på Sweco.

I rapporten analyseras olika alternativ för effektiv bränsleanvändning, metoder för att återanvända överskottsenergi, och smarta energisystem. Ett brett spektrum av lösningar presenteras, som sträcker sig från kontrollerad byggnadsventilation till användningen av energi från avfall och innovativa idéer om att återuppta värme från avloppsvatten, tunnelbanetunnlar och högspänningskablar.

Bakgrund
Urban Insight bygger på en serie Insight-rapporter skrivna av Swecos experter inom olika aspekter av urban utveckling från ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.

Seminarium i Almedalen
På ett av Swecos seminarium i Almedalen bjuder vi in till samtal om energioptimering vid planerande av nya stadsdelar med fokus på bland annat återanvändning av överskottsenergi. Välkomna till DI:s energiarena på Wisby Strand, onsdag 3 juli kl. 15.00-16.00.

För mer information, kontakta:
Johnny Nylund, presschef Sweco, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-234 0366, hanna.haeggstrom@sweco.se