0 av 0 för ""

Brexit påverkar bränslemarknaden och utsläppsrättspriserna

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden augusti 2016:
Gasanvändningen i Europa ökar.
Utsläppsrättspriserna sänktes till den lägsta nivån på två år.

Gaskraften vinner mark i Europa
I Tyskland ökade gasanvändningen med 18 % det första halvåret 2016 jämfört med motsvarande period år 2015. Även i Storbritannien rapporteras en liknande utveckling. Att gaskraften blir billigare i förhållande till kolkraften får intressanta konsekvenser för CO2-marknaden. Ett gaskraftverk släpper ut ungefär hälften så mycket CO2 som ett kolkraftverk. Detta innebär att om gaspriset fortsätter falla i förhållande till kolpriset blir det billigare att minska CO2-utsläppen och CO2-priserna sjunker.

Blocköverskridande energiöverenskommelse
Nu har det fattats en blocköverskridande energiöverenskommelse i spåren av Energikommissionens arbete. Några av de viktigaste delarna i överenskommelsen är en slopad effektskatt på kärnkraften, reducerad fastighetsskatt för vattenkraften, att elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh till 2030 och höjd energiskatt på el. Energiöverenskommelsen var ett välkommet besked för kraftproducenter, samtidigt som det för elanvändare innebär ökade kostnader i form av höjd skatt och höjda elcertifikatkostnader.

Brexit påverkar energipriserna och utsläppsrättspriserna
Efter Brexit har nu IEA (International Energy Agency) justerat prognosen för utvecklingen på efterfrågan av olja under 2017. De menar att resultatet av Brexit försämrar utsikterna för världsekonomin, vilket i sin tur leder till att efterfrågan på olja minskar. Även utsläppsrättspriserna sänktes ner till den lägsta nivån på två år. Storbritannien som har varit ett av de länder som starkast drivit på för stärkt prissignal från EU ETS förväntas inta en mer passiv roll under de fortsatta EU-förhandlingarna. Tidigare var förväntningarna att Storbritannien under sitt ordförandeskap från juli 2017 skulle ro i land den slutgiltiga överenskommelsen kring fjärde utsläppshandelsperioden. I och med Brexit är det osannolikt att Storbritannien kommer att inneha ordförandeskapet, samtidigt som det skapas osäkerheter kring Storbritanniens delaktighet i EU:s utsläppshandelssystem.

Miljömålsberedningens slutbetänkande ute på remiss
Miljömålsberedningen, som samtliga partier förutom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ställer sig bakom, är nu ute på remiss till 20 oktober i år. I beredningen föreslås det att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och att utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst 85 % lägre än utsläppen år 1990. Slutbetänkandet saknar dock skarpa styrmedelsförslag.

Svenska spotpriser högre än vanligt
De svenska prisområdena var för första gången på länge markant högre än systempriset. De höga svenska områdespriserna berodde primärt på en trasig kabel i Norge, vilket begränsade den svenska importen av billig norsk el. Denna begränsning har bestått under hela sommaren, och kabeln beräknas vara åter i bruk först 15/10. Fram till dess kan vi räkna med fortsatt markant högre svenska elpriser än systempriset.

Är du intresserad av att prenumerera på rapporten i sin helhet? Kontakta Christian Holtz, energimarknadsanalytiker, Sweco, christian.holtz@sweco.se

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se