0 av 0 för ""

Energiöverenskommelsen i hamn

Swecos energimarknadsrapport juni 2016: Alldeles nyss presenterades en blocköverskridande energiuppgörelse. Uppgörelsen innehöll många väntade besked, men också några nyheter. 

Energiuppgörelsen publicerad
Alldeles nyss publicerades en blocköverskridande energiuppgörelse. Uppgörelsen innebär bland annat en slopad effektskatt på kärnkraft, sänkt fastighetsskatt på vattenkraft, ett förlängt elcertifikatsystem och en höjning av energiskatten på el med 4 öre/kWh (elintensiv industri undantaget). Däremot innehöll överenskommelsen inte något stoppdatum för kärnkraften.

För kärnkraftsägarna var överenskommelsen ett välkommet besked och vår bedömning är att det räcker för att de ska våga fatta nödvändiga investeringsbeslut för drift bortom 2020. Kommer elpriserna ner ytterligare samtidigt som det tillkommer nya kostsamma säkerhetskrav eller andra oväntade bakslag för reaktorerna, är framtiden dock fortfarande hotad för återstående sex svenska reaktorer. Det har också nämnts att överenskommelsen skulle bana väg för byggandet av nya reaktorer i Sverige, det bedömer vi dock fortfarande som väldigt avlägset. Det har inför överenskommelsen spekulerats om ett absolut stopp-datum för kärnkraften, något sådant fick vi inte. Ett stoppdatum skulle förmodligen inneburit omfattande stämningsprocesser mot staten, likt de vi ser i Tyskland nu, där kärnkraften stoppats av direkta politiska motiv istället för ekonomiska. Vi är därför inte förvånade över att man undvek ett stopp-datum.

En höjning av energiskatten på el har det inte pratats så mycket om tidigare, men med tanke på skattebortfallet från effektskatten och den sänkta fastighetsskatten på vattenkraft, var det inte helt oväntat att detta skulle komma. För svenska elanvändare innebär överenskommelsen således en del nya kostnader, både i form av höjd energiskatt, och finansiering av ett förlängt elcertifikatsystem. Å andra sidan innebär uppgörelsen bättre förutsättningar för en fortsatt drift av återstående sex reaktorer och garanterar en fortsatt utbyggnad av förnyelsebar kraftproduktion, något som kommer verka dämpande på elpriset.

Energiuppgörelse utan Liberalerna, vänsterpartiet och SD
Liberalerna meddelande nyligen att partiet lämnar de blocköverskridande förhandlingarna om en energiöverenskommelse. Anledningen är bland annat att man inte kan acceptera en förlängning av systemet med elcertifikat efter år 2020. Även SD och vänsterpartiet står utanför uppgörelsen. Att vänsterpartiet inte är med i uppgörelsen kan innebära en utmaning för regeringen att få igenom vårbudgeten där överenskommelsen ska implementeras. I nuläget är regeringen beroende av vänsterpartiets stöd för att få igenom budgeten.

Sänkt energiskatt för datacenter
Regeringen har föreslagit kraftigt sänkt energiskatt för datacenter. Skatten föreslås bli samma som för elintensiv industri, alltså 0,5 öre/kWh. I dag betalar datacenter samma skatt som vanliga mindre elkonsumenter, alltså 29,2 öre/kWh, i större delen av landet och 19,3 öre i vissa Norrlandskommuner. Därmed följer Sverige de nordiska grannländerna som alla erbjudit skattelättnader för den här industrin. Tidigare har bland andra Apple valt att etablera sig i Danmark i stället för i Sverige, delvis på grund av lägre kostnader för el.

Ökat behov av elexport- och import
Sverige var en nettoexportör av el under maj månad. Exporten begränsades dock av att den tyska systemoperatören Tennet strypt kapaciteten för att landet inte ska få ett alltför stort överskott av el. Det faktum att inte mer el kunnat säljas utanför Sverige har medfört att priserna inom Sverige hållits nere när elen stannat i landet. På sikt kommer behovet av transmission att öka när en allt större andel av elproduktionen är förnyelsebar och svårare att planera.

Prognos för elpriserna
Swecos modell visar stigande elpriser efter sommaren, till stor del beroende på en svag tillrinning av vatten framöver, då det finns mindre snö och markvatten i norra Sverige och Norge än normalt för årstiden. Det nordiska systempriset var i maj 23,21 euro/MWh. Kvartalskontraktet för tredje kvartalet 2016 handlas för 23,43 euro/MWh, att jämföra med 18,04 för samma kontrakt i april. Med tanke på den svaga tillrinningen för vattenkraften som väntas under nästa kvartal, ser dagens nivå billig ut.

Är du intresserad av att prenumerera på rapporten i sin helhet? Kontakta Christian Holtz, energimarknadsanalytiker, Sweco, christian.holtz@sweco.se

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se