0 av 0 för ""

Publicerad: 2023-07-18

Fortsatt lönsam tillväxt för Sweco Sverige

Idag presenterade Sweco-koncernen rapporten för årets andra kvartal. Sweco Sverige fortsatte sin tillväxt och levererade ett stabilt resultat. Marknaden var fortsatt relativt god men med variationer mellan segmenten, där bostäder och kommersiella fastigheter var fortsatt svaga.

Tillväxten förbättrades under kvartalet med 5 procent, främst hänförligt till ökade timarvoden och fler medarbetare. Nettoomsättningen ökade till 2 177 MSEK (2 067).

EBITA blev 221 MSEK (245) och EBITA-marginalen 10,2 procent (11,9).

– Det är mycket glädjande att vi fortsätter växa, och det med en stabil marginal, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Vid sidan av uppdragsleveranser till nöjda kunder lyckas vi även med andra områden, såsom försäljning, prissättning och rekrytering, vilket är en förutsättning för tillväxt.

Marknaden var fortsatt relativt god, men med variationer mellan segmenten, där marknaden för bostäder var svag och inom kommersiella fastigheter avvaktande. Stora investeringar gjordes fortsatt i trafikinfrastrukturmarknaden, som dock präglades av en stark prispress. Marknaden för energi-, vatten- och miljötjänster var stark medan en viss avvaktan märktes inom industrisegmentet. Norra Sverige är alltjämt en tillväxtmarknad.

Sweco Sverige gick ur kvartalet med en stark orderstock. Under kvartalet fick Sweco Sverige bland annat i uppdrag av Svenska kraftnät att förstärka tio mil stamnät i mellersta Sverige, med syfte att öka överföringskapaciteten mellan landets norra och södra delar. Uppdraget handlar om att projektera två parallella luftledningar på 400 kV.

Sweco Sverige fick också förtroendet att utveckla beredskapen i Mocambiques nationella energisystem samt utveckla processer för katastrofhantering. Syftet är att skydda landets energiinfrastruktur och energiförsörjning mot allt vanligare extremväder och höjda havsnivåer. Uppdragsgivare är det nationella energibolaget Electricidade de Moçambique (EDM).

– Kundernas förtroende är a och o och vi kan se tillbaka på ett kvartal där vi återigen vunnit såväl stora, multidisciplinära projekt där vårt breda erbjudande kommer till sin rätt, som mindre uppdrag som kräver nischkompetens. Vår målsättning är att alltid engagera oss i kundens behov och bidra med vår expertis, oavsett uppdragets storlek och omfattning, säger vd Ann-Louise Lökholm Klasson.

Under kvartalet genomfördes förvärvet av Metria AB:s verksamhet inom mätteknik i Sverige. Verksamheten har 110 anställda med en årlig nettoomsättning på 130 MSEK.