0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

GENOMFÖRD OMVANDLING AV AKTIER AV SERIE C TILL AKTIER AV SERIE B

2 500 000 aktier av serie C, som har emitterats och återköpts inom ramen för Swecos aktiebonusprogram, har omvandlats till aktier av serie B.
Efter omvandlingen uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 92 002 110, varav 9 389 075 aktier av serie A och 82 613 035 aktier av serie B. Sweco innehar efter omvandling 3.064.923 aktier av serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 17 650 378,5. Sweco äger dock ej rösträtt för de aktier som det innehar. Aktiekapitalet i bolaget uppgår till 92 002 110 kronor.
I bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2009 angavs att antalet egna aktier uppgick till totalt 3 059 073. Förändringen om 5 850 aktier består av sådana aktier som bolaget inte behövt leverera till deltagare i aktiebonusprogram.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Hedlund, informationschef i Sweco, 08-695 66 12, 0734-12 66 12

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 500 anställda i tio länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2010 kl 08.30.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>