0 av 0 för ""

Historisk proformainformation för Sweco med Grontmij samt normalarbetstimmar för 2016

För att underlätta analys av den finansiella utvecklingen, publicerar Sweco finansiell proformainformation. Den visar en sammanslagning av Swecos och Grontmijs historiska räkenskaper enligt Swecos nya organisationsstruktur. Sammanställningen baseras på tidigare offentliggjord information. Vidare presenteras normalarbetstimmar för 2016 samt proforma 2015.

Den icke reviderade finansiella proformainformationen återgiven i tabeller nedan omfattar nettoomsättning, rörelseresultat (EBITA) och rörelsemarginal (EBITA-marginal) proforma för Swecos affärsområden enligt den nya strukturen som gäller från 1 oktober 2015. Informationen är sammanställd för de senaste fyra publicerade kvartalen samt helår 2014.

Affärsområdena är från den 1 oktober följande, i förhållande till tidigare organisationsstruktur:

 • Sweco Sverige – Swecos verksamhet i Sverige samt Grontmijs verksamhet i Sverige

 • Sweco Norge – Swecos verksamhet i Norge

 • Sweco Finland – Swecos verksamhet i Finland och Estland

 • Sweco Danmark – Grontmijs verksamhet i Danmark

 • Sweco Nederländerna – Grontmijs verksamhet i Nederländerna

 • Sweco Västeuropa – huvudsakligen bestående av Grontmijs verksamhet i Storbritannien och Belgien, samt Bulgarien och Turkiet som motsvarar en mindre del

 • Sweco Centraleuropa – Grontmijs verksamhet i Tyskland och Polen samt Swecos verksamhet i Litauen, Tjeckien och Polen

  Därutöver presenteras även extraordinära poster, debiteringsgrad samt normalarbetstimmar proforma för koncernen.

  Den finansiella proformainformationen som återfinns nedan baseras dels på den reviderade resultaträkningen för 2014 för Sweco respektive Grontmij, dels på resultaträkningarna för första, andra och tredje kvartalen 2015 för Sweco respektive Grontmij. Både Sweco och Grontmij tillämpar IFRS.

  Den finansiella proformainformationen har sammanställts och presenterats i enlighet med Swecos redovisningsprinciper så som beskrivits i Swecos årsredovisning för 2014. Härvid har Grontmijs siffror justerats i enlighet med Swecos sätt att presentera resultaträkningen. De materiella proformajusteringarna avseende Grontmijs räkenskaper är följande:

 • Övriga intäkter har inkluderats i nettoomsättning

 • Valutakursvinster och valutakursförluster på rörelsedrivande poster har inkluderats i EBITA

 • Avskrivningar av mjukvara har inkluderats i Av- och nedskrivningar och belastar således EBITA

 • Resultat relaterat till försäljning av dotterbolag och intressebolag ingår i Förvärvsrelaterade poster, och ingår således inte i EBITA

  Extraordinära poster omfattar Swecos och Grontmijs extraordinära poster som de redovisats vid respektive kvartalsrapport. Grontmijs extraordinära kostnader är medräknande till den del som de ingår i Swecos definition av EBITA.

  Proformainformationen inkluderar endast verksamhet som förvärvats av Sweco och således exkluderar den Grontmijs verksamheter i Frankrike som avyttrades 2015 före Swecos förvärv. Denna verksamhet har tidigare rapporterats av Grontmij som Tillgångar hänförliga till avvecklad verksamhet.

  Proformainformationen är endast avsedd att beskriva en hypotetisk situation och har tagits fram enbart i illustrativt syfte.

  Proformajusteringarna inkluderar inte eventuella framtida besparingar relaterade till synergieffekter eller operativa förbättringar. Framtida integrationskostnader ingår inte heller i proformainformationen.

  Proformainformationen nedan har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Proformainformation per affärsområde1

2015 2015 2015 2014 2014
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Helår
Nettoomsättning, MSEK
Sweco Sverige 1 390 1 795 1 732 1 768 6 453
Sweco Norge 401 551 531 521 1 918
Sweco Finland 375 408 392 417 1 525
Sweco Danmark 320 331 334 328 1 264
Sweco Nederländerna 445 465 471 496 1 905
Sweco Västeuropa 389 393 384 362 1 420
Sweco Centraleuropa 220 245 224 258 902
Koncerngemensamt, elimineringar m.m. -36 -68 -44 -43 -178
Nettoomsättning 3 504 4 120 4 024 4 107 15 209
Rörelseresultat (EBITA), MSEK
Sweco Sverige 91 186 184 223 604
Sweco Norge 24 44 40 58 179
Sweco Finland 27 10 17 3 83
Sweco Danmark 18 -8 0 -5 15
Sweco Nederländerna 12 0 14 21 76
Sweco Västeuropa 22 23 13 20 71
Sweco Centraleuropa 7 11 12 19 51
Koncerngemensamt, elimineringar m.m. -63 -79 -23 -58 -205
EBITA 138 187 257 281 874
Extraordinära poster2 59 70 1 58 155
EBITA exkl. e.o. poster2 197 257 258 339 1 029

1 Proformainformationen exkluderar Grontmijs franska verksamhet som avyttrades under 2015 och som av Grontmij har rapporterats som Tillgångar hänförliga till avvecklad verksamhet.

I Koncerngemensamt, elimineringar, m.m. ingår bl. a. koncernfunktioner, verksamheten i Kina samt Grontmijs fastighetsrörelse.
Proformainformationen har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

2 Extraordinära poster omfattar Swecos och Grontmijs extraordinära poster till den del de ingår i Swecos definition av EBITA. Extraordinära poster ligger till fullo i Koncerngemensamt.

2015 2015 2015 2014 2014
Kv 3 Kv 2 Kv 1 Kv 4 Helår
EBITA-marginal, %
Sweco Sverige 6,6 10,4 10,6 12,6 9,4
Sweco Norge 6,1 8,0 7,5 11,0 9,3
Sweco Finland 7,3 2,5 4,2 0,8 5,5
Sweco Danmark 5,6 -2,3 0,1 -1,4 1,2
Sweco Nederländerna 2,6 0,1 2,9 4,2 4,0
Sweco Västeuropa 5,7 5,8 3,4 5,5 5,0
Sweco Centraleuropa 3,1 4,3 5,4 7,4 5,7
EBITA-marginal 3,9 4,5 6,4 6,8 5,7
Extraordinära poster2 1,7 1,7 0,0 1,5 1,1
EBITA-marginal, exkl. e.o. poster2 5,6 6,2 6,4 8,3 6,8
Debiteringsgrad, % 74,1 74,8 73,2 73,8 73,4
Antal normalarbetstimmar 519 469 488 486 1 960

Normalarbetstimmar

Antalet normalarbetstimmar under 2016 för Swecos verksamhet, baserat på 12 månaders pro forma omsättningsvägda verksamhetsmix per oktober 2015, fördelar sig enligt följande:

Kvartal 1: 478 (488) -10
Kvartal 2: 490 (469) +21
Kvartal 3: 518 (519) -1
Kvartal 4: 493 (492) +1
Totalt 2016: 1 979 (1 968) +11