0 av 0 för ""

Hur blir vi 100 procent förnybara?

Energiproduktion är en stor källa till globala koldioxidutsläpp. En övergång till förnybara energikällor skulle innebära att utsläppen minskar avsevärt. I en ny rapport konstateras att även om den teknik och infrastruktur som krävs för att öka användningen av förnybar energi är tillgänglig utgör ineffektiva strategier och negativa attityder fortfarande hinder.

FN:s klimatpanel (IPCC) konstaterar att de allvarligaste effekterna av den globala uppvärmningen kan undvikas om åtgärder vidtas idag. Luftföroreningar är en av de överlägset största utmaningarna för städer runt om i världen. Att övergå till förnybar energi är ett mycket effektivt sätt att begränsa ytterligare temperaturökningar och förbättra luftkvaliteten.

Det finns framgångsrika sätt att göra det på och vissa länder har redan infört en stor andel förnybar energi i sin energimix, exempelvis Costa Rica, Norge och Sverige. Idag har alla länder tillgång till någon form av förnybar energi. Men varför används inte förnybar energi i större utsträckning än vad det gör?

”Att ersätta fossila energikällor med förnybar energi är fullt möjligt idag. Tekniken finns. För att övergången ska ske snabbare måste vi hitta sätt att ändra attityden till förnybar energi. Tekniska lösningar, som energilagring, är också viktiga för att kunna integrera förnybar energi i den energi som används för främst transport men även uppvärmning”, säger Magnus Lindén, energiförsörjningsexpert på Sweco.

Swecos Urban Insight-rapport The Limits to Renewable Energy analyserar vilka lösningar som krävs för att säkerställa att förnybara energikällor fullt ut kan ersätta traditionella energisystem för el, uppvärmning och transport. En övergripande systemstrategi för att integrera förnybar energi behövs – istället för att förlita sig på en sektorspecifik strategi.

Bakgrund
Urban Insight bygger på en serie insynsrapporter som Swecos experter skrivit om olika aspekter av stadsutveckling ur ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.