0 av 0 för ""

Klargörande angående brottsmisstankar i anbudsprocess

Med anledning av uppgifter i Dagens Industri den 7 maj vill Sweco förtydliga följande, eftersom bolaget inte fick möjlighet att kommentera tidningens uppgifter före publicering.

I november 2012 framkom starka misstankar om oegentligheter i en anbudsprocess där Sweco deltog. Händelsen offentliggjordes i ett pressmeddelande den 28 november 2012 och har även förtydligats vid företagets årsstämma den 17 april i år.

En intern utredning visade att två personer tillhörande Sweco agerat helt i strid med företagets policy och affärsetiska regler. Personerna i fråga var dels en anställd i Sweco Sverige, dels en underkonsult till Sweco. Händelsen polisanmäldes och utreds nu av riksenheten mot korruption.

– De inblandade personerna har på eget bevåg använt metoder som står helt i strid med våra affärsetiska regler. Agerandet hör inte hemma i Sweco och vi tolererar under inga som helst omständigheter ett sådant beteende. Personerna är nu dessutom föremål för brottsutredning och ingen av dem finns längre kvar i företaget, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef i Sweco.

Händelsen ägde rum i samband med en anbudsprocess för ett vatten- och miljöprojekt i Ukraina, finansierat av Världsbanken. Oegentligheterna omfattade bland annat betalning av resor och otillbörlig insyn i anbudsprocessen.

Sweco har parallellt med sin egen utredning även bistått Världsbankens granskning av anbudsprocessen. Denna granskning är ännu inte klar.

– Vi har sedan händelsen uppdagades i slutet av förra året genomfört en total översyn av våra rutiner och skärpt vår interna kontroll ytterligare. Det handlar bland annat om nya rutiner för rapportering av oegentligheter. Det handlar också om tydligare riktlinjer när det gäller affärsetik, hantering av representation samt kontroll av underkonsulter. I juni genomförs specialutbildning för chefer och i höst initieras utbildning för samtliga medarbetare, förklarar Tomas Carlsson.