0 av 0 för ""

Det krävs långsiktiga lösningar för att komma åt ljud- och luftföroreningarna. Foto: Getty images

Ljud- och luftföroreningar utgör ett allt större problem

75 miljoner EU-invånare är utsatta för trafikbuller, vilket orsakar uppskattningsvis 10 000 förtida dödsfall varje år. Räknar man in luftföroreningar kan ytterligare omkring en halv miljon förtida dödsfall inom Europa läggas till.

Att bo i storstäder innebär många fördelar, men det finns också ett antal nackdelar. Stadsbor utsätts ofta för skadliga ljud- och luftföroreningar, vilket resulterar i lägre livskvalitet och i förlängningen risk för förtida dödsfall. Även om luftkvaliteten i Europa har förbättrats under de senaste 20 åren, har minskningstakten avtagit när det gäller mängden skadliga ämnen i luften.

Cirka 75 miljoner invånare runt om i Europa utsätts för bullernivåer som överstiger de som rekommenderas av WHO. Enligt Europeiska miljöbyrån (EEA) kan trafikbuller årligen orsaka 43 000 fall av hjärtsjukdom och 10 000 fall av för tidig död. Luftföroreningar beräknas vara orsaken till en halv miljon förtida dödsfall årligen i Europa, vilket gör det till en av de främsta orsakerna till förkortad livslängd. Ökad urbanisering och klimatförändringar kan komma att öka dessa siffror under de kommande år.

I en ny Urban Insight-rapport från Sweco konstaterar Kenneth Grenaa Lillelund, infrastrukturexpert inom stadsplanering och bullernivåer, att det krävs långsiktiga lösningar för att komma åt problemen.

“Det är viktigt att föreslå lösningar tidigt i planeringsprocessen; med växande befolkning och ökande trafik ställs krav på nytänkande”, säger han.

Att reglera trafiken, särskilt avseende tunga fordon, minskar visserligen luftföroreningar och trafikbuller, men det kommer troligen inte att vara tillräckligt. En åtgärd som visat sig ha positiva hälsoeffekter är tillgång till tysta områden som är dedikerade och skyddade. Andra åtgärder kan vara att säkerställa god ventilation, sätta upp bullerplank och använda tyst asfalt.

Bakgrund

Urban Insight bygger på en serie insiktrapporter där experter inom Sweco delar med sig av kunskap kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.

För mer information, kontakta:
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 070-2340366, hanna.haeggstrom@sweco.se
Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se