0 av 0 för ""

Digitalisering, automatisering och tillgång till nya typer av elfordon har potential att förändra vårt sätt att resa och transportera oss.

Många städer genomgår en transportrevolution

Den privatägda bilen har länge dominerat som transportmedel i storstäderna. Men med bilpoolar, elcyklar och självkörande fordon kan dess roll komma att utmanas.

De senaste 70 åren har bilen haft stor påverkan på stadsplaneringen och hur våra städer utformats. Men i takt med ökade investeringar i kollektivtrafik, samt cykel- och gångtrafik har bilens dominans minskat. Digitalisering, automatisering och tillgång till nya typer av elfordon har också potential att förändra vårt sätt att resa och transportera oss.

I en ny Urban Insight-rapport från Sweco beskrivs en trend som nu växer sig allt starkare i städer runt om i Europa. Genom ”kombinerad mobilitet” kan resenärer välja kombinationer av transportsätt och tjänster för att enklare ta sig runt i städerna. Utöver ökad flexibilitet kan det också underlätta för fler att göra hållbara val.

”Nya transportlösningar bör planeras in redan från början vid stadsutveckling. På så sätt kan fler invånare få tillgång till alternativa färdsätt och därmed minska beroendet av bilen”, säger Tor Skoglund, seniorforskare transportinnovation på Sweco.

Det gemensamma för de flesta städer som satsar på kombinerad mobilitet är att de har ett väl utbyggt kollektivtrafiknät, men där exempelvis lånecyklar och bilpooler fungerar som komplement. Självkörande fordon utvecklas också starkt och förutspås kunna fylla en viktig roll framöver.

Ytterligare en utveckling av den kombinerade mobiliteten är så kallade MaaS-tjänster (Mobility as a Service), där olika transporttjänster knyts samman och där bokningar och betalning görs genom en app, eller liknande. Wien, Helsingfors och Hannover är städer där den typen av tjänster redan används.

Bakgrund
Urban Insight bygger på en serie insiktsrapporter där experter inom Sweco delar med sig av kunskap kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.

För ytterligare information, kontakta:
Johnny Nylund, presschef, 073-773 5189, johnny.nylund@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig, 070-234 0366, hanna.haeggstrom@sweco.se