0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Minskning av aktiekapitalet i Sweco AB

Under september månad 2010 registrerades hos Bolagsverket tillstånd att verkställa minskning av aktiekapitalet med 485 263 kronor utan återbetalning till aktieägarna genom indragning av 485 263 B-aktier. Indragningen baseras på beslut av årsstämman 2010 och motsvarar det antal egna aktier som innehades av bolaget i syfte att levereras till deltagare i tidigare aktiebonusprogram, men som inte erfordrades för detta.

Det totala antalet aktier i Sweco uppgår därmed till 91 516 847, varav 9 389 075 A-aktier och 82 127 772 B-aktier. Sweco innehar 559 073 egna aktier. Det totala antalet röster i Sweco uppgår till 17 601 852,2. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar. Aktiekapitalet uppgår till 91 516 847 SEK.

Enligt lag ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, om en ändring av det totala antalet aktier eller röster skett, offentliggöra ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ändringen skett.

För ytterligare information kontakta:
Lisa Lagerwall, bolagsjurist på Sweco, 0734-12 66 16, lisa.lagerwall@sweco.se
Bo Jansson, vice vd och finansdirektör i Sweco, 0734-12 66 06, bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 200 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2010 kl 08.30.

 

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>