0 av 0 för ""

Så kan omfördelning av stadens utrymmen skydda mot klimathot och pandemier

Det är en utmaning att tala om ökat invånarantal och förtätning av våra städer, samtidigt som ”social distansering” är på allas läppar. En ny studie från Sweco visar på möjligheter att både fördubbla antal invånare och arbetsplatser i en stadsdel samtidigt som boendemiljöer, grönytor och motståndskraft mot klimatförändringar förbättras. Studien presenteras i den senaste Urban Insight-rapporten Neigbourhoods of tomorrow.

Idag bor hälften av världens befolkning i städer, och 2050 väntas två tredjedelar göra det. Den snabba urbaniseringen ställer oss inför nya utmaningar – men också möjligheter. Även om det inte är klarlagt att det finns något samband mellan mer tätbefolkade städer och spridningen av Covid-19, visar pandemin att det är angeläget för tätorter att simultant hantera både virus-pandemier och hot från extremväder, värmeböljor, torka och skyfall.

En ny studie från Sweco visar att hållbar och smart utveckling som understöds av riktade klimatinsatser kan lösa den synbart olösliga ekvationen att fördubbla antalet invånare och arbetsplatser samtidigt som andelen grönytor fördubblas. Detta på ett sätt som dessutom både är klimatsmart och ökar boendekvaliteten samtidigt som den gynnar diversifierade och berikande upplevelser för människorna.

”Ett typiskt förtätningsprojekt, där Sweco Architects har gjort både hus och landskap är Lindholmspiren vid Göta älv. Där har en vacker gård skapats, med fokus på hållbarhet och människors välmående. I varje entréyta finns en lounge där boende kan mötas i en rymlig miljö. Parkeringsdäck under gården gör att ytor ovan mark frigörs och kan användas till gårdsytor med växter och vistelseytor. Det gör att Lindholmspiren består av många gemensamma generösa ytor, kompletterade av mindre privata, vilket ger möjlighet till sociala möten. För att fördröja dagvattenavrinning från området har man anlagt gröna tak och en del av dagvattnet leds till planteringsytor för fördröjning. Husen och gårdens höjdsättning har anpassats till högre vattennivåer i älven”, säger Sara Tärk, landskapsarkitekt på Sweco, och en av författarna till rapporten. 

I rapporten, illustrerad av ett typiskt europeiskt stadsområde, minskas behovet av privat utrymme per invånare och allmänt utrymme per anställd med 20 procent. Detta tack vare avsevärt bättre tillgång till delade utrymmen, smartare lösningar i hemmet, bättre teknologi, distansarbete samt delad mobilitet. Genom att omfördela utrymmet i staden kan andelen park och offentlig plats ökas, ytor med kvaliteter som människor i staden kommit att uppskatta än mer nu under Corona-pandemin. För att det ska fungera krävs effektiv och flexibel markanvändning där ytornas kvalitet höjs och ges fler funktioner. 

Neighbourhoods of Tomorrow: Designing for climate resilience in high density urban areas är den andra i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på temat Climate Action där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och utforma säkra och hållbara samhällen för framtiden.