0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Så ska Göteborg skyddas mot stigande havsnivåer

Sweco fick i uppdrag att undersöka olika
alternativ för att skydda Göteborgs vattennära bebyggelse från att översvämmas vid stigande
havsnivåer. Undersökningen visar att storbarriärer vid Älvsborgsbron och
Kungälv troligen är det mest lönsamma alternativet.

Göteborg är en av de städer
i Sverige som drabbats hårt av översvämningar under det senaste decenniet. Stigande
havsnivåer i kombination med kraftiga regnoväder ökar risken ytterligare.

En storskalig lösning
skulle skydda stora områden utan att stadens inre vattenvägar påverkas och
innebära att man också i framtiden kan bygga nära vattnet.

Ett alternativ till
storbarriärer är att bygga mindre barriärer där Säveån, Stora hamnkanalen,
Vallgraven och Kvillebäcken mynnar ut i Göta älv. Här presenterar undersökningen
en kombination av lyftportar och traditionella slussportar tillsammans med
pumpstationer för att kunna reglera vattennivån i de mindre vattendragen.
Barriärerna behöver även kombineras med höjda kajkanter.

Båda alternativen beräknas
kosta i storleksordningen 10 miljarder kronor och ta 15-30 år att genomföra.

– 
Även alternativet med mindre barriärer för
skydd mot Göta älv säkrar ett relativt stort område, men gör också att känslan
av vattenkontakt mot älven minskar rejält. Därför kommer vår undersökning fram
till att en storskalig lösning är att föredra, säger Mats Andreasson, uppdragsansvarig
på Sweco.

Swecos undersökning är
beställd av Göteborgs stad och slutrapporten ska levereras i januari 2014. Det
pågår även ett arbete med simulering av olika översvämningsscenarion i en nyligen
lanserad hydromodell. Detta arbete ska vara klart till hösten 2014.

– 
Jag räknar med att staden kan fatta ett
inriktningsbeslut i slutet av 2014 vilken typ av skydd som är mest lämpligt för
Göteborg, säger Ulf Moback på Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor.

För ytterligare information kontakta:

Mats
Andreasson, uppdragsansvarig på Sweco, 031-62 76 64, mats.h.andreasson@sweco.se
Ulf Moback, Strategiska avdelningen Stadsbyggnadskontoret, 031-368 16 74, ulf.moback@stadsbyggnad.goteborg.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>