0 av 0 för ""

​Sjunkande gas- och kolpriser påverkar energimarknaden

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden december 2016:

  • Flera nya lagförslag om europeisk energieffektivitet. 
  • Opec i överenskommelse om minskad produktion

Europakommissionen kommer med nya förslag
Förra veckan lanserade Europakommissionen ”vinterpaketet”, ett stort antal lagförslag som bland annat innefattar energieffektivitet, förnybar energi, utformning av elmarknaden, försörjningstrygghet och regler för hur energiunionen ska styras. En stor del av lagförslagen syftar till att öka konsumenternas makt och ge investerare rätt förutsättningar att bidra till att nå klimatmålen. Vinterpaketet innehåller även mål om energieffektivisering på 30 %, en höjning från dagens mål om 27 %. Ytterligare ett förslag är att ursprungsgarantier inte ska utfärdas till producenter som får stöd från annat håll, exempelvis elcertifikat.

Opec enat om begränsad oljeproduktion
Opec träffades förra veckan för att diskutera genomförande och kvoter för den begränsning av oljeproduktion som organisationen beslutade om tidigare i höstas. Opec enades om en överenskommelse, och produktionen kommer från och med 1 januari 2017 att minska med 1,2 miljoner fat per dag till 32,5 miljoner fat dagligen. Överenskommelsen kommer gälla sex månader. Effekterna av beskedet var omedelbara och oljepriserna steg snabbt under dagen och har fortsatt stiga under veckan. Frontmånadskontraktet för brentolja omsätts nu runt 55 USD/fat.

Förändring i gas- och kolpriser
Gaspriserna på kontinenten är starkt präglade av temperaturerna under vinterperioden. Betydande delar av uppvärmningen i Europa är gasbaserad, vilket gör att efterfrågan på gas korrelerar väl med temperaturen. Prognoserna pekar på att temperaturerna kommer ligga över normala nivåer under den kommande 10-dagarsperioden, vilket gör att vi kan vänta oss lägre spotpriser. Kolpriserna har gått ned den senaste månaden. Årskontraktet (API2) för 2017 omsätts nu till 63,55 USD/ton och kvartalskontraktet Q1-17 omsätts nu till 71,35 USD/ton, jämfört med 74,59 USD/ton respektive 82,72 USD/ton förra månaden. Prisfallet beror delvis på att den inhemska kolproduktionen i Kina kommit igång sedan den kinesiska regeringen lyft sanktioner mot 800 kolgruvor som tidigare införts för att stärka prisnedgången. Kina har nu därmed lägre behov av importerat kol, vilket märks i efterfrågan på den globala marknaden. Även om kolpriserna fallit under ett par veckor ska det poängteras att de flesta kontrakt för bara något halvår sedan handlades under 40 USD/ton. Denna uppgång i kolpriserna är den största orsaken till prisuppgången i de nordiska årskontrakten på el.

Kraftigt förbättrad hydrologisk balans
Efter att dramatiskt ha fallit under några veckor till -25 TWh är den hydrologiska balansen nu 15 TWh sämre än normalen för vecka 48. Den stärkta hydrologiska balansen minskar sannolikheten för en riktigt ansträngd situation i vinter. Underskottet i vattenmagasinen är fortsatt omfattande, och blir vintern kall kan det fortfarande bli en mycket ansträngd situation i elsystemet. Större delen av underskottet finns i vattenmagasinen. Fyllnadsgraden i de svenska vattenmagasinen är nu 55,0 %, och motsvarande siffra för de norska vattenmagasinen är 68,7 %. Den genomsnittliga fyllnadsgraden i vattenmagasinen i Norden väntas komma ner mot 30-35 % i ett normalt scenario. Tillrinningen till vattenmagasinen är normalt sett mycket låg under vintern. Detta gör att underskottet i vattenmagasinen är det som är av störst intresse fram till nästa vårflod.

Ringhals 2 producerar el igen
Ringhals 2, som har varit ur produktion sedan augusti 2014, är nu åter i drift och redo för att producera el i 2,5 år innan den ska avvecklas. Med Ringhals 2 igång är nu den svenska kärnkraftsproduktionen 79 % av installerad kapacitet. På nordisk nivå är motsvarande siffra marginellt högre, 84 %. Nästa vecka väntas full kärnkraftsproduktion. Oskarshamn 1 och 3 är fortsatt ur drift men planeras båda åter tas i drift idag.  

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se