0 av 0 för ""

På uppdrag av Trafikverket ska Sweco planera och förbereda för ombyggnaden av Karlstad Central. Bild: Getty images.

Start för arbetet med Karlstads nya resecentrum – Sweco vann Trafikverkets uppdrag

På uppdrag av Trafikverket ska Sweco planera och förbereda för ombyggnaden av Karlstad Central med det övergripande syftet att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. För Sweco innebär detta att kontoret i Karlstad kan växa ytterligare.

Om- och nybyggnationen av Karlstad C ska leda till ökad kapacitet och driftssäkerhet i tågtrafiken. Den är nästa stora steg mot ett helt nytt resecentrum och ska på sikt även möjliggöra en framtida utbyggnad till dubbelspår för sträckan Kristinehamn–Kil. Uppdraget omfattar också den nya Vikenpassagen, en ny bredare gång- och cykeltunnel som länkar samman centrala Karlstad med stadsdelen Viken och som ersätter den gamla, både smala och omoderna tunneln.

– Det är spännande att få göra ett totalåtagande för ett så samhällsviktigt projekt som nya Karlstad C utgör. En viktig framgångsfaktor för uppdraget blir att hitta ett nära samarbete och dialog med både Trafikverket och Karlstad kommun, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägsverksamhet.

Det nya resecentret kommer att påverka stadsbilden och i utmaningarna ligger i att anpassa utformningen av stationsområdet i linje med kommunens intentioner för hur centrala Karlstad ska gestaltas.

– Även miljömålen i projektet är viktiga. Vi har flera specifika projektmål som är kopplade till klimatet, exempelvis ska vi arbeta med klimatanpassningar kopplat till Vikenpassagen för att säkerställa lösningen kring högsta högvattennivå. Vår ambition är att uppfylla projektmålen och gärna leverera litet till, förklarar Jan Thulin.

Med ett starkt lokalt engagemang kommer järnvägsexperter, arkitekter, samhällsanalytiker, miljö- och energiexperter från hela Sweco, nationellt och internationellt, att engageras i uppdraget. I och med uppdraget blir det aktuellt med nyrekryteringar till Swecos Karlstadkontor, som därmed växer i storlek från sina nuvarande cirka 200 medarbetare.

Uppdraget, som är värt 44,5 miljoner kronor, startar i skiftet februari-mars och kontraktet löper till 2024. Själva om- och nybyggnationen ska påbörjas 2022 och stå klart 2025. 

För ytterligare information, kontakta:
Jan Thulin, vd Swecos järnvägsverksamhet, 070-7623727, jan.thulin@sweco.se
Hanna Haeggström, pressansvarig Sweco Sverige, 010-4845020 (endast press), hanna.haeggstrom@sweco.se