0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Summering av elmarknadsåret 2016 och inblick i 2017

Huvudpunkterna i Swecos månadsrapport om energimarknaden januari 2017:

Summering av elmarknadsåret 2016
Systempriset för 2016 blev 26,91 EUR/MWh, 28 % högre jämfört med 2015. Samtidigt var systempriset det näst lägsta sedan 2001. Den dramatiska prisökningen beror på att 2015 var ett våtår med periodvis mycket pressade priser. Det kan noteras en viss ökad elanvändning som främst förklaras av något kallare väder 2016 än det milda 2015. Elproduktionen minskade däremot under 2016. Minskningen beror främst på mindre nederbörd och tillrinning till vattenmagasinen. Den nordiska kraftexporten minskade från 15,9 TWh 2015 till 5,1 TWh 2016. Den svenska elexporten nästintill halverades från 23 TWh till 12,2 TWh. Kärnkraftsproduktionen ökade något medan vattenkraftsproduktionen minskade markant och vindkraften för första gången på många år inte satte nytt årsproduktionsrekord.

Den kanske viktigaste elmarknadshändelsen i Sverige 2016 var den blocköverskridande energiöverenskommelsen. Överenskommelsen innebär bland annat en snabbavveckling av effektskatten på kärnkraft, kraftigt sänkt fastighetsskatt för vattenkraftsproducenterna, höjd energiskatt på el för landets elanvändare och en förlängning av elcertifikatsystemet under perioden 2021-2030. På kort sikt är överenskommelsen negativ för landets elanvändare som får både höjd energiskatt på el (från och med 1 juli 2017 höjs skatten med 3 öre/kWh och därefter ytterligare 1,2 öre/kWh från och med 1 januari 2019) och tvingas genom elcertifikatsystemet finansiera en utbyggnad av 18 TWh förnyelsebar kraftproduktion. På längre sikt kommer förbättrade ekonomiska förutsättningar för kärn- och vattenkraften och förnyelsebar kraft till viss del motverka merkostnaderna.

Elnätsavgifter kan höjas ytterligare
Den 14 december meddelade förvaltningsrätten i Linköping sin dom gällande kalkylräntan som styr elnätsföretagens intäktsram. Domstolen fastställde räntan till 5,85 % vilket är betydligt högre än de 4,56 % som Ei (Energimarknadsinspektionen) ansåg var skäligt. Beslutet kommer överklagas av Ei men mycket tyder på att elnätsföretagen kan få rätt i slutändan och att elnätsavgifterna kommer att höjas ytterligare. Som slutkund kan man med stor sannolikhet vänta sig höjda elnätskostnader.

Opec-överenskommelse om minskad oljeproduktion trycker upp oljepriset
Överenskommelsen från november innebär att de stora oljeproducenterna ska minska produktionen med över 5 % från och med årsskiftet. Detta fortgår under sex månader och nytt beslut tas därefter. När handeln öppnade för det nya året blev effekten tydlig. Priserna steg ytterligare och ligger nu på den högsta nivån på 18 månader. Just nu ser det stora överutbudet av olja något svagare ut. Utöver Opec-länderna är även andra stora oljeproducenter såsom Ryssland med i överenskommelsen.

Kraftiga svängningar i utsläppsrättspriset
Utsläppsrättspriset steg relativt kraftigt under hela december (från runt 4,3 EUR/ton till 6,6 EUR/ton) för att efter årsskiftet sjunka ner till 5,1 EUR/ton. Det stigande priset i december drevs främst av ett lågt utbud och låg likviditet på grund av semestertider, väder och ökade kolkraftsmarginalintäkter. Det sjunkande priset under januaris första dagar berodde delvis på lägre tyska elpriser och dels ett visst avvaktande inför auktioneringsstarten för 2017. År 2017 tar backloading-programmet slut, vilket innebär att 200 miljoner fler utsläppsrätter auktioneras ut under 2017 än 2016. 

För ytterligare information kontakta:
Christian Holtz, energimarknadsanalytiker Sweco, 08 – 695 64 74, christian.holtz@sweco.se
Anna Lindqvist, pressansvarig Sweco Sverige, 08-6965190, anna.lindqvist@sweco.se

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>