0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
”id”: ”block_600aed39bf2c5”,
”name”: ”acf\/content-blocks”,
”data”: {
”background_color”: ”block–lightgray”,
”_background_color”: ”field_600038d54a83a”,
”content_blocks_0_content”: ”

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2009

• Nettoomsättningen uppgick till 5 338,7 MSEK(5 522,8).
• Rörelseresultatet uppgick till 443,6 MSEK (596,3).
• Rörelsemarginalen uppgick till 8,3 procent (10,8).
• Resultatet före skatt uppgick till 443,6 MSEK (588,2).
• Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 418,5 MSEK (160,1). Starkt kassaflöde från den operativa verksamheten som uppgick till 529,7 MSEK (557,1).
• Resultatet efter skatt uppgick till 294,6 MSEK (402,9) och resultatet
per aktie till 3,31 SEK (4,68).
• Styrelsen föreslår en utdelning med 2,00 SEK per aktie och en inlösen av aktier motsvarande 2,00 SEK per aktie.

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Merparten av Swecos verksamhet har presterat ett starkt resultat trots en svag konjunktur. Sweco Sverige och Sweco Norge redovisar starka rörelsemarginaler. Verksamheterna i Tjeckien och Bulgarien har visat en stabil utveckling och i slutet av året noterade vi även en viss ökning av aktiviteterna i Baltikum.

– Resultatet har påverkats negativt av den svaga marknaden för industri- och bygg¬relaterade tjänster, huvudsakligen i Finland och Baltikum. Rörelseresultatet har bland annat belastats av omstruktureringskostnader och nedskrivningar av goodwill i den finska industriverksamheten om totalt 41 MSEK. Jämfört med föregående år har resultatet också påverkats negativt av färre antal tillgängliga debiterbara timmar samt slopad Alectarabatt.

– Generellt sett har marknaden stabiliserats, men på olika sätt på olika marknader. I Norge har marknaden under hösten stärkts, medan marknadsläget i Finland fortfarande är svagt.

– Efter periodens utgång har Sweco förvärvat det polska vatten- och miljökonsult¬företaget Hydroprojekt Kraków, med 35 anställda. Förvärvet är ett första steg i etableringen av Sweco i Polen.

– Drivkrafter för efterfrågan på våra tjänster är befolkningstillväxt och urbanisering, ökad medvetenhet om miljö- och klimatfrågor samt moderniseringen av de nya EU-länderna. Swecos breda tjänsteutbud inom hållbar samhällsutveckling skapar därför goda förutsättningar för långsiktig framgång.

För ytterligare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i SWECO AB (publ),
Telefon 08 695 66 07 / 070 645 03 21
mats.wappling@sweco.se
Bo Jansson, vice vd och finansdirektör i SWECO AB (publ)
Telefon 08 695 66 06 / 073 412 66 06
bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 100 anställda i tio länder. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 80 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.


Informationen i denna rapport är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 februari 2010 kl. 12:15.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>