0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2010

• Nettoomsättningen uppgick till 1 339,0 MSEK (1 451,9).
• Rörelseresultatet uppgick till 122,4 MSEK (166,2).
• Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 procent (11,4).
• Resultatet före skatt uppgick till 119,4 MSEK (173,8).
• Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 318,2 MSEK (199,9).
• Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till -68,4 MSEK (62,2).
• Resultatet efter skatt uppgick till 86,6 MSEK (128,2) och resultatet per aktie till 0,97 SEK (1,47).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:
– Den svaga konjunkturen har bidragit till att Sweco fick en trög start på 2010. Resultat och omsättning har påverkats av fortsatt svag efterfrågan på vissa industri- och byggrelaterade tjänster. Ytterligare resursanpassningar har genomförts i den finländska industriverksamheten.

– De svenska och norska verksamheterna uppnådde rörelsemarginaler på cirka 11 procent. Vår ryska verksamhet har haft en fortsatt positiv utveckling medan övriga verksamheter i centrala och östra Europa har stabiliserats.

– Mot slutet av perioden märktes en något förbättrad marknadssituation med ökade aktiviteter. Sweco har bland annat fått i uppdrag att medverka vid planeringen av nya Slussen i Stockholm och i Litauen har vi fått ytterligare ett större uppdrag i samband med stängningen av kärnkraftverket Ignalina. Vi har även fått i uppdrag att utreda hur elkraftnäten mellan Uganda och Tanzania kan bindas samman för att minska bristen på elkraft i regionen.

– Swecos starka finansiella ställning tillsammans med ledande marknadspositioner inom miljö, energi och infrastruktur ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa under lönsamhet. Beredskapen att tillvarata nya möjligheter under 2010 är stor. Det handlar bland annat om tillväxtmöjligheter genom förvärv på såväl befintliga som nya marknader i Europa.

För ytterligare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i SWECO AB (publ),
Telefon 08 695 66 07 / 070 645 03 21
mats.wappling@sweco.se
Bo Jansson, vice vd och finansdirektör i SWECO AB (publ)
Telefon 08 695 66 06 / 073 412 66 06
bo.jansson@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 100 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2010 kl 11.50.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>