0 av 0 för ""

<!– wp:acf/content-blocks {
"id": "block_600aed39bf2c5",
"name": "acf\/content-blocks",
"data": {
"background_color": "block–lightgray",
"_background_color": "field_600038d54a83a",
"content_blocks_0_content": "

Sweco AB:s årsstämma den 29 april 2010

Vid Sweco AB:s årsstämma den 29 april 2010 fattades bland annat beslut enligt följande:

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie stämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman omvalde Anders G. Carlberg, Gunnel Duveblad, Aina Nilsson Ström, Olle Nordström, Pernilla Ström och Mats Wäppling. Till nya styrelseledamöter valdes Sofia Arkelsten och Kai Wärn. Øystein Løseth avgick på egen begäran ur styrelsen den 25 november 2009.

Till styrelsens ordförande omvaldes Olle Nordström.

Sofia Arkelsten, född 1976, är för närvarande riksdagsledamot (m) och ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden. Tidigare har hon varit anställd inom ICA AB, bland annat som informationschef för ICA Sverige. Sofia Arkelsten arbetade innan det med näringspolitik och juridik på Svensk Handel. Dessutom har hon varit förtroendevald i Stockholms stad och är i dag ordförande i Stiftelsen Barnens dag.

Kai Wärn, född 1959, är för närvarande verkställande direktör och koncernchef för Seco Tools AB. Dessförinnan arbetade Kai Wärn inom ABB-koncernen med internationell produktverksamhet, varav tio år med utlandsstationering. Han är i dag ledamot i arbetsgivarförbundet Stål och Metall. Kai Wärn är Civilingenjör från KTH.

Stämman beslutade om arvode till styrelsen, revisionskommittén, ersättningskommittén och till revisorerna i enlighet med valberedningens förslag. Vidare beslutade stämman om instruktioner för valberedning i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade också om riktlinjer för lön och annan ersättning för ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 2,00 kronor per aktie. Avstämnings¬dag är den 4 maj 2010 och utbetalning beräknas ske den 7 maj 2010.

Stämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009.

Vidare beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ett inlösenför¬farande, innefattande en uppdelning av aktier, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna genom indragning av aktier av serie A respektive serie B och ökning av aktiekapitalet genom fondemission. Varje aktie i bolaget delas upp (s.k. aktiesplit) i två aktier, varav en benämns inlösenaktie. Inlösenaktien löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om kontant 2,00 kronor, varvid sammanlagt cirka 177,9 miljoner kronor kommer att utskiftas till aktieägarna. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden AB för aktiesplit är den 18 maj 2010. Därmed kommer sista dag för handel i Sweco-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenaktien att vara den 12 maj 2010.

Stämman beslutade också, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av aktiekapitalet med högst 2.505.850 kronor utan återbetalning till aktieägarna genom indragning av högst 2.505.850 aktier av serie B. Indragning ska ske av de egna aktier som innehas i syfte att leveras till deltagare i tidigare aktiebonusprogram, men som inte erfordrats för detta.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier, dock högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Avsikten är att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur. Återköp medför även en möjlighet för bolaget att som betalning vid eventuella framtida företagsförvärv använda återköpta aktier. Vidare beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, före nästa årsstämma, besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier. Överlåtelse får, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske i samband med företagsförvärv. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier är att kunna finansiera eventuella företagsförvärv på ett kostnadseffektivt sätt.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen på så sätt att aktier av serie C inte ska kunna finnas eller ges ut samt på så sätt att inga styrelsesuppleanter ska kunna finnas.

Styrelsen har vid det konstituerande styrelsemötet beslutat om att återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget, inklusive av bolaget redan innehavda aktier. Återköp kommer att ske från och med den 29 april 2010 till och med nästa årsstämma.

Sweco AB innehar för närvarande 3 064 923 egna B-aktier, varav högst 2 500 000 B-aktier kan komma att tilldelas inom ramen för Swecos Aktiebonusprogram 2009.

För ytterligare information kontakta:
Mats Wäppling, vd och koncernchef i Sweco, 08-695 66 07, mats.wappling@sweco.se
Fredrik Hedlund, Informationschef i Sweco, 08-695 66 12, fredrik.hedlund@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 100 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april kl 17.30.

”,
”_content_blocks_0_content”: ”field_5f8060acc98da”,
”content_blocks_0_buttons_alignment”: ”buttons-wrapper–left”,
”_content_blocks_0_buttons_alignment”: ”field_5f8061b1d6330”,
”content_blocks_0_buttons”: ””,
”_content_blocks_0_buttons”: ”field_5f8061b3d6331”,
”content_blocks”: [
”one-column”
],
”_content_blocks”: ”field_5f806033c98d7”
},
”mode”: ”auto”
} /–>